درباره نشریه
ISSN:
1735-112x
eISSN:
2538-2527
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده مدیریت و حسابداری)
مدیر مسئول:
دکتر لعیا الفت
سردبیر:
دکتر کامران فیضی
تلفن:
021-44737510
021-48392834
سایت اختصاصی:
ims.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت، بلوار دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
6479-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/08
مدیر مسئول
دکتر لعیا الفت
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
سردبیر
دکتر کامران فیضی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Kamran Feyzi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, governmental management
اعضای تحریریه
دکتر لطفعلی بخشی

رشته تخصصی: اقتصاد بازرگانی
Lotf Ali Bakhshi

Specialist: Business Economics
دکتر امیر البدوی

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، گرایش تحقیق
دکتر مرتضی آنالویی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت، گرایش تحقیق
دکتر امیر مانیان
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Amir Maniyan
associat proffessor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management
دکتر محمدتقی تقوی فرد

رشته تخصصی: مهندسی صنایع-مدیریت فناوری اطلاعات-تحقیق در عملیات-حسابداری
Mohammad Taghi Taghavifard

Specialist: IE-ITM-OR-ACC
دکتر محمدجعفر تارخ
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Mohammad Jafar Tarokh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Information Technology
دکتر منصور جم زاد
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ماشین بینایی
Mansour Jam Zad
Associate Professor Faculty of Computer Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Vision machine
دکتر سید حبیب الله طباطباییان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های تولید
Seyyed Habib Allah Tabatabaiyan
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage production systems
محمدرضا تقوا

Mohammad Reza Taghva

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۹