درباره نشریه
ISSN:
1735-112x
eISSN:
2538-2527
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی (دانشکده مدیریت و حسابداری)
مدیر مسئول:
دکتر لعیا الفت
سردبیر:
دکتر کامران فیضی
تلفن:
021-44737510
021-48392834
سایت اختصاصی:
ims.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت، بلوار دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
6479-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/12
مدیر مسئول
دکتر لعیا الفت
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laya Olfat
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
سردبیر
دکتر کامران فیضی
استاد مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Kamran Feyzi
Professor, Management and Accounting Faculty
دانشگاه علامه طباطبائی
Specialist: Management, governmental management
اعضای تحریریه
دکتر کامران فیضی
استاد مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Kamran Feyzi
Professor, Management and Accounting Faculty
دانشگاه علامه طباطبائی
Specialist: Management, governmental management
دکتر سعید روحانی

دکتر ایمان رئیسی وانانی
دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علم داده، یادگیری ماشینی، تحلیل های پیشرفته کسب و کار، متن کاوی
Iman Raeesi Vanani
Associate Professor, Information Technology Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Technology Management, Data Science, Machine Learning, Business Analytics, Text Mining
دکتر اسلام ناظمی
دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی
Eslam Nazemi
Associate Professor, Faculty of Science & Computer Engineering
Shahid Beheshti University
Specialist: Software and information systems
دکتر امیر البدوی

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، گرایش تحقیق
Amir Albadvi

Tarbiat Modares University
دکتر مرتضی آنالویی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت، گرایش تحقیق
دکتر امیر مانیان
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Amir Maniyan
associat proffessor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management
دکتر محمدتقی تقوی فرد
استاد مهندسی صنایع، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری
Mohammad Taghi Taghavifard
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Engineering, Information and Communication Technology, Banking
دکتر محمدجعفر تارخ
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Mohammad Jafar Tarokh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Information Technology
دکتر منصور جم زاد
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ماشین بینایی
Mansour Jam Zad
Associate Professor Faculty of Computer Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Vision machine
دکتر سید حبیب الله طباطباییان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های تولید
Seyyed Habib Allah Tabatabaiyan
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage production systems
محمدرضا تقوا
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Reza Taghva
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۰