درباره نشریه
ISSN:
2251-8444
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی روابط بین الملل
مدیر مسئول:
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
سردبیر:
دکتر رضا سیمبر
مدیر اجرایی:
دکتر ضیاءالدین صبوری
مسئول اشتراک:
الهام ابراهیمی
تلفن:
021-81032220
دورنگار:
021-81032220
سایت اختصاصی:
www.iisajournals.ir
نشانی:
تهران، کریمخان زند، نبش شهید عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه، طبقه دوم، اتاق 212
اشتراک:
تلفن:
021-81032220
دورنگار:
021-81032220
پست الکترونیک:
iranianiisa@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/15
مدیر مسئول
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

Arsalan Ghorbani Sheikhneshin

سردبیر
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
اعضای تحریریه
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor International Relations Group
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر علی اکبر علیخانی
دانشیار دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی ، مطالعات منطقه ای
Ali Akbar Alikhani
Associate Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: political science, Regional Studies
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

Arsalan Ghorbani Sheikhneshin

دکتر مهدی ذاکریان
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Zakerian
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
ویراستارفارسی
فرزانه محسنی فرد
فرزانه محسنی فرد

ویراستار انگلیسی
مجیدرضا مومنی
مجیدرضا مومنی

مدیر اجرایی
دکتر ضیاءالدین صبوری

Ziauddin Sabouri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۵