درباره نشریه
ISSN:
2322-3278
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
سردبیر:
دکتر محمد طیبی رهنی
مدیر اجرایی:
مهندس سعید زردار
کارشناس:
مهندس مهربان اسماعیل زاده
تلفن:
021-74189196
دورنگار:
021-74189196
سایت اختصاصی:
fma.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، ساختمان باقرالعلوم، معاونت پژوهشی، دفتر نشریه
تلفن همراه:
09123217453
صندوق پستی:
187-16535
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/09

این مجله تا سال 90 با نام فصلنامه مکانیک هوافضا منتشر شده است و از سال 91 از این مجله تفکیک شده است.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mohammad Reza Hasani Ahan Gar
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Computer
سردبیر
دکتر محمد طیبی رهنی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک
Mohmmad Tayebi Rahni
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering, Computational Fluid Dynamics, the mechanic
اعضای تحریریه
دکتر محمد طیبی رهنی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک
Mohmmad Tayebi Rahni
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering, Computational Fluid Dynamics, the mechanic
دکتر محمد ابراهیمی
استادیار پژوهشگاه هوافضا
رشته تخصصی: مکانیک
Mohammad Ebrahimi
Assistant Professor of Aerospace Research
Specialist: the mechanic
دکتر رضا تقوی زنوز
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مکانیک
Reza Tagavi Zenoz
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: the mechanic
دکتر محمدمهدی دوستدار
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Mohammad Mehdi Doost Dar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechani
دکتر مهدی رمضانی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مکانیک
Mahdi Ramezanizadeh
Associate Professor
Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
دکتر محمدرضا سلطانی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Reza Soltani
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: the mechanic, aerospace engineering
دکتر مجتبی سمنانی رهبر
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: شیمی
Mojtaba Semnani Rahbar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: chemistry
دکتر کیوان صادقی
استاد
دانشگاه تهران
Keyvan Sadeghy
Professor
University of Tehran
دکتر فرهاد قدک
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Farhad Ghadak
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر مسعود میرزایی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک
Masoud Mirzaei
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: the mechanic
دکتر مصطفی حسینعلی پور
دانشکده مهندسی مکانیک
Mostafa Hoseinalipour
Faculty of Mechanical Engineering
ویراستارفارسی
مهندس اسماعیل دهقانی

رشته تخصصی: مکانیک
Saeed Deh Ghani

Specialist: the mechanic
مدیر اجرایی
مهندس سعید زردار

دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: سلولی مولکولی
Saeid Zardar

Imam Hossein University
Specialist: Molecular cell
کارشناس
مهندس مهربان اسماعیل زاده
مهندس مهربان اسماعیل زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲