درباره نشریه
ISSN:
2252-0740
eISSN:
2322-4975
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
سردبیر:
دکتر محمد راسخ مهند
ویراستار انگلیسی:
دکتر رضا طاهرخانی
کارشناس:
مهندس صفانه صادقیان
تلفن:
081-38381192
سایت اختصاصی:
rjhll.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، خیابان شهید فهمیده، دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، دفتر نشریه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، ، کدپستی: 6517838695
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/16
مدیر مسئول
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
استاد تمام زبان شناسی، گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی
Mehrdad Naghzguy Kohan
Full Professor, Linguistics Department, Bu-Ali Sina University
Bu-Ali Sina University
Specialist: Linguistics
سردبیر
دکتر محمد راسخ مهند
استاد زبانشناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Mohammad Rasekh Mahand
Professor, linguistics
Bu-Ali Sina University
Specialist: General Linguistics
اعضای تحریریه
دکتر آرمان بختیاری
دانشیار گروه زبان شناسی
دانشگاه بوعلی سینا
دکتر مهبد غفاری

دکتر سالومه غلامی

دکتر محمد راسخ مهند
استاد زبانشناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Mohammad Rasekh Mahand
Professor, linguistics
Bu-Ali Sina University
Specialist: General Linguistics
دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moharram Kishe Khaleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر امید طبیب زاده
استاد تمام زبانشناسی همگانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Omid Tbibzadeh
Full Professor, General linguistics
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Universal linguistics
دکتر محمد عموزاده خلیلی
استاد دانشکده توان بخشی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Mohammad Amozadeh Khalili
Professor Faculty of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
عامر قیطوری

Amer Gheitury

فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
استاد تمام زبان شناسی، گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی
Mehrdad Naghzguy Kohan
Full Professor, Linguistics Department, Bu-Ali Sina University
Bu-Ali Sina University
Specialist: Linguistics
ویراستار انگلیسی
دکتر رضا طاهرخانی

کارشناس
مهندس صفانه صادقیان

دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: کامپیوتر (نرم افزار)
Safaneh Sadeghian

Bu-Ali Sina University
Specialist: Computer (software)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۷