درباره نشریه
ISSN:
2345-3931
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
سردبیر:
دکتر حبیب الله انصاری طرقی
مدیر اجرایی:
دکتر منصور هاشمی
تلفن:
013-33333901
دورنگار:
013-33333901
سایت اختصاصی:
jart.guilan.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/05
سردبیر
دکتر حبیب الله انصاری طرقی
استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضی محض
Habibollah Ansari
Professor, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan
Specialist: Pure Mathematics
هیات تحریریه
دکتر احمد عباسی
Jürgen Herzog
دکتر حسین دوستی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Hosein Dousti
Professor, science and research unite,
دکتر کاظم خشایارمنش
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Kazem Khashayarmanesh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر شهاب الدین ابراهیمی
دکتر شیرویه پیروی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ریاضی محض
Colin Campbell
دکتر حسین صحله
دکتر حبیب شریف
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حلقه، ماژول، ساختار جبری
Habib Sharif
University of Shirazu
Specialist: Ring, Module, Algebraic structures
دکتر عبدالجواد طاهری زاده
استاد گروه ریاضی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Abdoljavad Taherizadeh
Professor, Department of Mathematics, Kharazmi University
Specialist: Mathematics
دکتر مهدی علاییان
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: نمودارهای انتقالی لبه مکعب ، نمودارهای مکعب نیمه متقارن
Mehdi Alaeiyan
Iran University of Science and Technology
Specialist: Cubic edge transitive graphs, Semisymmetric cubic graphs
Sait Halicioglu
مدیر اجرایی
دکتر منصور هاشمی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۲