درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
سال 87
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع (مرکز پژوهشهای مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی)
مدیر مسئول:
دکتر مهدی سیاوشی
سردبیر:
دکتر سید حسین حسینی
جانشین سردبیر:
دکتر ابوالفضل امیری
تلفن:
021-77105657-9
دورنگار:
021-77105657-9
سایت اختصاصی:
cmj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، اتوبان شهید بابایی، بعد از پل لشکرک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/13
مدیر مسئول
دکتر مهدی سیاوشی

سردبیر
دکتر سید حسین حسینی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، برق الکترونیک، الکترونیک صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، کیفیت برق، هارمونیک و VAR Compe
Seyed Hosein Hoseini
Professor
University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Power Electronics, Industrial Electronics, Renewable Energy, Power Quality, Harmonics and VAR Compe
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mohammad Reza Hasani Ahan Gar
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Computer
دکتر الله مراد سیف
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل
Allah Morad Seif
Associate Professor Department of Economics and Management
Imam Hossein University
Specialist: international economics
دکتر حمید صالحی

Hamid Salehi

دکتر سید رضا نقیب السادات

دکتر ابوالفضل امیری
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
دکتر غلامرضا پورحیدری
دکتر غلامرضا پورحیدری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Gholam Reza Pour Heydari
Associate Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر سید حسین حسینی
دانشیار گروه مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی
دانشگاه جامع امام حسین ع
Seyyed Hosein Hoseini
Associate Professor Department of Crisis Management and Civil Defense
Imam Hossein University
محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
Mahmoud Safarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
دکتر سید علی بدری
دانشیار گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی و مدیریت پایدار روستایی، مدیریت بحران
Seyed Ali Badri
Associate Professor, Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Sustainable Rural Planning & Management, Disaster Management
دکتر ابراهیم محمودزاده
پژوهشگر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، مدیریت تکنولوژی،
Ebrahim Mahmoudzadeh

Specialist: Strategic management, technology management
دکتر حجت الله مرادی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه جامع امام حسین ع
Hojatollah Moradi
Associate Professor
Imam Hossein University
جانشین سردبیر
دکتر ابوالفضل امیری
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۹