درباره نشریه
ISSN:
2322-2727
eISSN:
2383-3688
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
مدیر مسئول:
دکتر پرویز احسان زاده
سردبیر:
دکتر علی اکبر احسانپور
ویراستار انگلیسی:
فریدون پرویزیان
تلفن:
031-33913356
دورنگار:
031-33913356
سایت اختصاصی:
jispp.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران، مجله فرآیند و کارکرد گیاهی
صندوق پستی:
197-84156
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/04
مدیر مسئول
دکتر پرویز احسان زاده
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- فیزیولوژی تنش ها، شوری و خشکی
Parviz Ehsanzadeh
Associate Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Physiology of stresses, salinity and drought
سردبیر
دکتر علی اکبر احسانپور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی- هورمونهای گیاهی، تنش شوری و خشکی، زیست شناسی
Ali Akbar Ehsanpour
Professor
University of Isfahan
Specialist: biology
اعضای تحریریه
دکتر افشین توکلی
دانشیار - دانشکده کشاورزی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Afshin Tavakoli
Associate Professor School of Agriculture
University of Zanjan
Specialist: Crop Physiology
دکتر حمیدرضا عیسوند
استاد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه لرستان
Hamid Reza Eisvand
Professor, Plant production engineering and genetics
University of Lorestan
دکتر علی اکبر احسانپور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی- هورمونهای گیاهی، تنش شوری و خشکی، زیست شناسی
Ali Akbar Ehsanpour
Professor
University of Isfahan
Specialist: biology
دکتر پرویز احسان زاده
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- فیزیولوژی تنش ها، شوری و خشکی
Parviz Ehsanzadeh
Associate Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Physiology of stresses, salinity and drought
دکتر مسعود اصفهانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی تنش ها
Masoud Esfahani
Professor School of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Crop Physiology - Physiology of Stress
دکتر منصور افشارمحمدیان
دانشیار زیست گیاهی، زیست شناسی، دانشکده علوم پایه
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Mansour Afshar Mohammadian
Associate Professor, Biology
University of Guilan
Specialist: Plant ecophysiology
دکتر منصور شریعتی
استاد دانشگده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی - تنش شوری، فتوسنتز و بذر، زیست شناسی
Mansoor Shariati
Professor Faculty of Sciences
University of Isfahan
Specialist: Biology, Plant Physiology - Salinity, photosynthesis and seed stress
دکتر علی اکبر رامین
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی باغبانی- هورمونها، تنش سرما و شوری
Ali Akbar Ramin
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Stress, Salinity
دکتر محمد کافی
استاد گروه فناوری کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنش ها، شوری
Mohammad Kafi
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر فائزه قناتی
استاد دانشکده علوم گیاهی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Faezeh Ghanati
Professor Faculty of Plant Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant physology and Biochemistry
ویراستار انگلیسی
فریدون پرویزیان
فریدون پرویزیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۴۹