درباره نشریه
ISSN:
2322-2220
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی ثاقب
سردبیر:
دکتر جواد کجوری
معاون سردبیر:
دکتر ریتا رضایی
مدیر اجرایی:
دکتر ریتا رضایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسرین شکرپور
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی مهبودی
تلفن:
071-32333064
دورنگار:
071-32333064
سایت اختصاصی:
jamp.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان نشاط، مرکز سالن های سینا و صدرا، طبقه سوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/05
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی ثاقب
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Mehdi Sagheb
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
معاون سردبیر
دکتر ریتا رضایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Rita Rezaee
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
سردبیر
دکتر جواد کجوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال، قلب و عروق
Javad Kojoori
Professor medical School
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Interventional measures of adult cardiovascular disease, Cardiology
اعضای تحریریه
دکتر لیلا بذرافکن

Leila Bazrafkan

Santosh Kumar Behera
Assistant Professor
Esi Marius Costel

Saurabh Mukherjee
Associate Professor
Mohammad Muzaffar Mir

Omar Y. Viswanath

Specialist: Anesthesiology
Thamer Kadum YousifAl Hilfi
Professor
Specialist: Community Medicine
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر میترا امینی
استاد پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Mitra Amini
Professor Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر محمدرضا دهقانی

Prakash B. Gambhir
Professor
Specialist: Prenatal Medicine
دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر ناهید حاتم
دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Nahid Hatam
School of Management and Medical Information
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
دکتر بهمن جورابچی
استاد
رشته تخصصی: قلب و عروق کودکان
Bahman Joorabchi
Professor
Specialist: Pediatrics Cardiology
دکتر پیمان جعفری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آمار زیستی
Peyman Jafari
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محسن خادمی

دکتر جواد کجوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال، قلب و عروق
Javad Kojoori
Professor medical School
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Interventional measures of adult cardiovascular disease, Cardiology
دکتر علی مهبودی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی
Ali Mahboudi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Linguistics
دکتر علی اکبر نکوییان
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akabar Nekoeian
Professor Department of Pharmacology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدرضا پنجه شاهین
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Reza Panjeh Shahin
professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر حسین رونقی
استاد
رشته تخصصی: جامعه و خانواده پزشکی
Hossein Ronaghy
Professor
Specialist: Community and Family Medicine
دکتر ریتا رضایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Rita Rezaee
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
دکتر محمدمهدی ثاقب
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Mehdi Sagheb
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر نسرین شکرپور
استاد دانشکده زبان انگلیسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Nasrin Shokrpour
Professor School of English
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
مهندس حمیدرضا طباطبایی
مهندس حمیدرضا طباطبایی

دکتر عبدالله توابیه
استاد
Abdollah Tavabie
Professor
Specialist: Continuing Profession Education
دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد گروه اخلاق پزشکی-گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, medical ethics-pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین شکرپور
استاد دانشکده زبان انگلیسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Nasrin Shokrpour
Professor School of English
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
دکتر علی مهبودی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی
Ali Mahboudi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Linguistics
مدیر اجرایی
دکتر ریتا رضایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Rita Rezaee
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۱