درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
مدیر مسئول:
محسن حجت
سردبیر:
دکتر لیلا مصلی نژاد
جانشین سردبیر:
دکتر رسول اسلامی اکبر
مدیر اجرایی:
دکتر طاهره رحیمی
ویراستار فارسی:
زینب رحمانیان
ویراستار انگلیسی:
علیرضا کارگر
تلفن:
071-54341501
سایت اختصاصی:
ethic.jums.ac.ir
نشانی:
جهرم، خیابان استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/07
مدیر مسئول
محسن حجت
مربی دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: پرستاری بزرگسالان
Mohsen Hojat
Instructor, nursing faculity
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: adult nursing
سردبیر
دکتر لیلا مصلی نژاد
دانشیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Leyla Mosala Nejad
Associate Professor Faculty of Nursing and Paramedical Sciences
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Educational Planning
جانشین سردبیر
دکتر رسول اسلامی اکبر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: پرستاری
Rasool Eslami Akbar
Assistant Professor
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر علی دهقانی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Ali Dehghani
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
علی اکبر شاکری
علی اکبر شاکری

کورش زارع
کورش زارع

منصور درویشی تفویضی
پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Mansour Darvishi Tafvizi
Researcher, Medical Ethics research center
Jahrom University of Medical Sciences
دکتر لیلا مصلی نژاد
دانشیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Leyla Mosala Nejad
Associate Professor Faculty of Nursing and Paramedical Sciences
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Educational Planning
دکتر لیلا جویباری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری، اموزش پزشکی، پرستاری کودکان، اخلاق
Leila Juoybari
Professor, Nursing
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, medical education, pediatric nursing, ethics
محسن حجت
مربی دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: پرستاری بزرگسالان
Mohsen Hojat
Instructor, nursing faculity
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: adult nursing
دکتر لطف الله دژکام
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Lotfollah Dezhkam
Associate Professor
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Islamic Word
دکتر محمد ذوالعدل
دکتر محمد ذوالعدل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رشته تخصصی: پرستاری روانپزشکی
Mohammad Zoladl
Associate Professor
Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر عبدالحسن کاظمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Abdolhasan Kazemi
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Medical mycology, Bio-Medical Ethics
دکتر محمدحسین مدبر
دانشیار گروه اخلاق
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Mohammad Hosein Modaber
Associate Professor Department of Ethics
Jahrom University of Medical Sciences
دکتر صدیقه نجفی پور
استادیار آموزش پزشکی، گروه آموزش پزشگی ،مرکز مطالعات و توسعه ، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Sedigheh Najafipour
Assistant Professor, Medical Education, Medical school,EDC
Jahrom University of Medical Sciences
دکتر رسول اسلامی اکبر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: پرستاری
Rasool Eslami Akbar
Assistant Professor
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ویراستار فارسی
زینب رحمانیان
زینب رحمانیان

ویراستار انگلیسی
علیرضا کارگر
علیرضا کارگر

مدیر اجرایی
دکتر طاهره رحیمی
دکتر طاهره رحیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۱