درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
مدیر مسئول:
دکتر محسن حجت
سردبیر:
دکتر رسول اسلامی اکبر
سردبیر:
دکتر لیلا مصلی نژاد
مدیر اجرایی:
شهره جوادپور
تلفن:
071-54341501
سایت اختصاصی:
ethic.jums.ac.ir
نشانی:
جهرم، خیابان استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/05
مدیر مسئول
دکتر محسن حجت
استادیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: Hojat
Mohsen Hojat
Assistant Professor, Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
سردبیر
دکتر رسول اسلامی اکبر
دکتر رسول اسلامی اکبر
استادیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: پرستاری
Rasool Eslami Akbar
Assistant Professor, Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر لیلا مصلی نژاد
دانشیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Leyla Mosala Nejad
Associate Professor, Faculty of Nursing and Paramedical Sciences, Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Educational Planning
هیات تحریریه
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor, Department of Nursing, Tarbiat Modares University
دکتر احمد عبادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Ebadi
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سارا شهسواری
دکتر سارا شهسواری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: پرستاری
Sara Shahsavari
Assistant Professor, Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علی دهقانی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Ali Dehghani
Assistant Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر مرتضی پوراحمد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Morteza Pourahmad
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر لیلا مصلی نژاد
دانشیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Leyla Mosala Nejad
Associate Professor, Faculty of Nursing and Paramedical Sciences, Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Educational Planning
دکتر لیلا جویباری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Leyla Joybari
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محسن حجت
استادیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: Hojat
Mohsen Hojat
Assistant Professor, Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر نازآفرین حسینی
دکتر نازآفرین حسینی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رشته تخصصی: پرستاری
Naz Afarin Hoseini
Assistant Professor, Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر اکرم ثناگو
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
akram Sanagoo
Associate Professor, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
دکتر لطف الله دژکام
دکتر لطف الله دژکام
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Lotfollah Dezhkam
Associate Professor, Jahrom University of Medical Sciences
دکتر محمد حسن دوامی
دکتر محمد حسن دوامی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Hasan Davami
Associate Professor, Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Prasitology
دکتر محمد ذوالعدل
دکتر محمد ذوالعدل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رشته تخصصی: پرستاری روانپزشکی
Mohammad Zol Adl
Associate Professor, Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر فاطمه امام قریشی
دکتر فاطمه امام قریشی
استاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Fatemeh Emam Ghoreishi
Professor, Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر کاووس صلح جو
دکتر کاووس صلح جو
دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Kavoos Solh Joo
Associate Professor, Department of Parasitology, Jahrom University of Medical Sciences
دکتر مالک فریدونی مقدم
استادیار
Malek Fereidooni Moghadam
Nursing,
دکتر عبدالحسن کاظمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اخلاق زیستی، اخلاق زیست پزشکی
Abdolhasan Kazemi
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Bioethics, Bio-Medical Ethics
دکتر محمدحسین مدبر
دانشیار گروه اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Mohammad Hosein Modaber
Associate Professor, Department of Ethics, Jahrom University of Medical Sciences
دکتر مرضیه معطری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Marzieh Moattari
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
صدیقه نجفی پور
صدیقه نجفی پور
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Sedigheh Nagafi Pour
Jahrom University of Medical Sciences
دکتر مسعود بهرامی
دکتر مسعود بهرامی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Masoud Bahrami
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر رسول اسلامی اکبر
دکتر رسول اسلامی اکبر
استادیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: پرستاری
Rasool Eslami Akbar
Assistant Professor, Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor, Department of Nursing, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ویراستارفارسی
زینب رحمانیان
زینب رحمانیان
ویراستار انگلیسی
علیرضا کارگر
علیرضا کارگر
مدیر اجرایی
شهره جوادپور
شهره جوادپور
کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Shohreh Javad Pour
Master of nursing, Jahrom University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹