درباره نشریه
ISSN:
2322-4622
eISSN:
2588-6789
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
بهار و تابستان 91
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر منصور کلاه کج
سردبیر:
دکتر محمد خزایی
مدیرداخلی:
الهام عبدالله پور
تلفن:
061-36272072
061-36272073
061-36272074
دورنگار:
061-36272072-5
سایت اختصاصی:
paykareh.scu.ac.ir
نشانی:
شوشتر، خیابان دانشگاه، دانشکده ی هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/23
مدیر مسئول
دکتر منصور کلاه کج
منصور کلاه کج
استادیار
رشته تخصصی: گرافیک
Mansour kolah Kaj
Assistant Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Graphic
سردبیر
محمد خزایی
استاد دانشکده هنر
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، گرافیک(هنر اسلامی)
Mohammad Khazaei
Professor, art University, Tarbiat Modares University
Specialist: video connection, Graphics (Islamic Art)
هیات تحریریه
سودابه صالحی
دانشیار دانشگاه هنر
رشته تخصصی: آموزش هنر/مطالعات فرهنگی
Sodabeh Salehi
Associate Professor, Art university, University of Tehran
Specialist: Art education / Cultural studies
پریساسادات شادقزوینی
دانشیار
رشته تخصصی: نقاشی
Parisa Sadat Shadghazvini
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Painting
دکتر احد روانجو
احد روانجو
استادیار
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Ahad Rvanjo
Assistant Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Art Research
دکتر نظام الدین امامی فر
نظام الدین امامی فر
استادیار دانشکده هنر
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
Nezamodin Emamifar
Assistant Professor, art University, Shahed University
Specialist: Visual Arts
دکتر اصغر جوانی
اصغر جوانی
دانشیار
رشته تخصصی: گرافیک
Asghar Javani
Associate Professor, Isfahan University of Art
Specialist: Graphic
دکتر محمدرضا سوداگر
محمدرضا سوداگر
استادیار دانشکده هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mohammad Reza Sodagar
Assistant Professor, art University, Shahid Chamram University
Specialist: Art research
دکتر شهاب الدین عادل
شهاب الدین عادل
دانشیار دانشگاه هنر
رشته تخصصی: عکاسی سینما
Shahabeldin Adel
Associate Professor, Art university, University of Tehran
Specialist: Cinema photography
سیامک علیزاده
دانشیار
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
Siamak Ali ZAdeh
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Visual Art
سیدمحمد فدوی
استاد پردیس هنرهای زیبا
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
Seyed Mohammad Fadavi
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Visual Arts
ویراستارفارسی
قدرت قاسمی پور
دانشیار
Ghodrat Ghasemi Pour
Associate Professor, Shahid Chamram University
ویراستار انگلیسی
علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamram University
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
مدیرداخلی
الهام عبدالله پور
الهام عبدالله پور
رئیس کتابخانه دانشکده هنر
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Elham Abdolah Pour
Head of the Library, art University, Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۷