درباره نشریه
ISSN:
2322-178X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر علی نویدیان
سردبیر:
دکتر علی نویدیان
مدیر اجرایی:
دکتر فتیحه کرمان ساروی
ویراستار فارسی:
دکتر فرشته نجفی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فریبا یعقوبی نیا
تلفن:
054-33438473
دورنگار:
054-33438473
نشانی:
زاهدان، بلوار بهداشت، میدان مشاهیر، دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، ، کدپستی: 9816913396
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/medical---surgical-nursing-journal
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
مدیر مسئول
دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member
Zahedan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member
Zahedan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر حسین انصاری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Hossein Ansari

Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر مریم رسولی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rassouli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علی ضرغام بروجنی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Zargham Boroujeni
School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر فتیحه کرمان ساروی

دکتر نگین مسعودی علوی
استاد مرکز تحقیقات پرستاری تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Negin Masoudi Alavi
Professor Trauma Nursing Research Center
Kashan University of Medical Sciences
دکتر زهرا مودی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Zahra Moudi

Zahedan University of Medical Sciences
دکتر رضا نگارنده

Reza Negarandeh

دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر فرشته نجفی
دانشکده پرستاری ومامایی زاهدان
رشته تخصصی: پرستاری
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر فریبا یعقوبی نیا

ویراستار فارسی
دکتر فرشته نجفی
دانشکده پرستاری ومامایی زاهدان
رشته تخصصی: پرستاری
ویراستار انگلیسی
دکتر فریبا یعقوبی نیا

مدیر اجرایی
دکتر فتیحه کرمان ساروی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۴