درباره نشریه
ISSN:
2322-178X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر علی نویدیان
سردبیر:
دکتر علی نویدیان
مدیر اجرایی:
دکتر فتیحه کرمان ساروی
تلفن:
054-33438473
دورنگار:
054-33438473
سایت اختصاصی:
www.medsnj.com
نشانی:
زاهدان، بلوار بهداشت، میدان مشاهیر، دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، ، کدپستی: 9816913396
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/20
مدیر مسئول
دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member
Zahedan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member
Zahedan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر حسین انصاری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Hossein Ansari

Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر مریم رسولی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rasuli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علی ضرغام بروجنی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Zargham Boroujeni
School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor Department of Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس عباس زاده
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab

Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر فتیحه کرمان ساروی

دکتر نگین مسعودی علوی
استاد مرکز تحقیقات پرستاری تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Negin Masoudi Alavi
Professor Trauma Nursing Research Center
Kashan University of Medical Sciences
دکتر زهرا مودی
دکتر زهرا مودی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Zahra Moudi

Zahedan University of Medical Sciences
دکتر رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor Nursing & Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر فرشته نجفی
دانشکده پرستاری ومامایی زاهدان
رشته تخصصی: پرستاری
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر فریبا یعقوبی نیا

ویراستارفارسی
دکتر فرشته نجفی
دانشکده پرستاری ومامایی زاهدان
رشته تخصصی: پرستاری
ویراستار انگلیسی
دکتر فریبا یعقوبی نیا

مدیر اجرایی
دکتر فتیحه کرمان ساروی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۴