درباره نشریه
ISSN:
2322-2875
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر هوشمند علیزاده
سردبیر:
دکتر مظفر صرافی
جانشین سردبیر:
کیومرث ایراندوست
مدیرداخلی:
دکتر کیومرث حبیبی
کارشناس:
محمدبشیر رباطی
تلفن:
087-33666771
دورنگار:
087-33660076
سایت اختصاصی:
urbstudies.uok.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/07
مدیر مسئول
دکتر هوشمند علیزاده
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: طراحی شهری
Hooshmand Alizadeh
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Urban Design
سردبیر
دکتر مظفر صرافی
استاد گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mozaffar Sarrafi
Professor, Depatment of Urban and regional planning and design, Faculty of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Regional Planning
جانشین سردبیر
کیومرث ایراندوست
استاد تمام گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Kayoumars Irandoost
Full Professor, Department of Urban Palnning, Faculty of Art and Architecture
University of Kurdistan
اعضای تحریریه
دکتر علی سلطانی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شهرسازی و طراحی شهری
Ali Soltani
Professor College of Arts and Architecture
University of Shirazu
Specialist: Urban Design and Urban Design
دکتر مظفر صرافی
استاد گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mozaffar Sarrafi
Professor, Depatment of Urban and regional planning and design, Faculty of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Regional Planning
حسن سجادزاده
دانشیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Hassan Sajadzadeh
Associate Professor, University of Hamadan Bu-Ali Sina University, Faculty of Art and Architecture, Hamadan, Iran
Bu-Ali Sina University
دکتر پروین پرتوی
استاد گروه برنامه ریزی شهری
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Parvin Partovi
Professor, Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر جهانشاه پاکزاد
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Jahanshah Pakzad
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
مهرداد حجازی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mehrdad Hejazi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Civil Engineering
دکتر صدیقه لطفی
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Sedigheh Lotfi
Professor, Geography and Urban Planning
University of Mazandaran
Specialist: Urban Plannig
دکتر اسماعیل شیعه
استاد دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: شهرسازی
Esmaeil Shieh
Professor, School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: urban planning
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor College of Urban Planning Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
میرستار صدرموسوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mir Sattar Sadrmousavi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Urban Planning
دکتر حاجی حسین عزیزی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زمین شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی
Haji Hossien Azizi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Geology, petrology & Geochemistry
مدیرداخلی
دکتر کیومرث حبیبی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: شهرسازی
Kyoumars Habibi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Urban Planning
کارشناس
محمدبشیر رباطی

رشته تخصصی: طراحی شهری
Mohammad Bashir Robati

Specialist: Urban Design
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۰