درباره نشریه
ISSN:
1683-0857
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
سال 88
صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
سردبیر:
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
مدیرداخلی:
علی طیبی
سایت اختصاصی:
ei.sinaweb.net
نشانی:
تهران، میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، انتهای خیابان تیموری، پژوهشگاه الکترونیک ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/04
صاحب امتیاز
صنایع الکترونیک ایران

سردبیر
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: الکترونیک
Mohammad Kazem Moravvej Farshi
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronic
اعضای تحریریه
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: الکترونیک
Mohammad Kazem Moravvej Farshi
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronic
دکتر وحید احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندس برق-الکترونیک
Vahid Ahmadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronics
دکتر محمود احمدیان عطاری
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Ahmadian Atari
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر محمد سلیمانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad .Soliymani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر جواد صالحی

دانشگاه صنعتی شریف
Javad Salehi

Sharif University of Technology
دکتر مهدی فردمنش

دانشگاه صنعتی شریف
Mahdi Fard Manesh

Sharif University of Technology
دکتر ابراهیم محمودزاده
پژوهشگر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، مدیریت تکنولوژی،
Ebrahim Mahmoudzadeh

Specialist: Strategic management, technology management
دکتر حمید لطیفی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته
Hamid Latifi
Professor College of Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied Physics and Advanced Materials
دکتر شهرام محمدنژاد

دانشگاه علم و صنعت ایران
Shahram Mohammad Nejad

Iran University of Science and Technology
دکتر زین العابدین نوابی شیرازی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Zeinol Abedin Navabi Shirazi
Professor
University of Tehran
Specialist: مهندسي برق - الکترونيک
مدیرداخلی
علی طیبی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۸