درباره نشریه
eISSN:
2252-0465
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 92
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر یحیی صفری
سردبیر:
دکتر منصور رضایی
مدیر اجرایی:
دکتر ویدا سپاهی
ویراستار انگلیسی:
امیرحسین هاشمیان
ویراستار انگلیسی:
دکتر یدالله زارع زاده
تلفن:
083-38369859
دورنگار:
083-38369859
نشانی:
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی، مرکز تحقیقات، ، کدپستی: 6714673159
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/educational-research-in-medical-sciences
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/11
مدیر مسئول
دکتر یحیی صفری

Yahya Safari

ویراستار انگلیسی
امیرحسین هاشمیان
دانشیار آمارزیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: آمار زیستی
Amir Hossein Hashemian
Associate Professor, Department of Biostatistics
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر یدالله زارع زاده
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Yadolah Zare Zadeh
Assistant Professor School of Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
سردبیر
دکتر منصور رضایی
استاد تمام آمار زیستی، دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mansour Rezaei
Full Professor, Biostatistics, Health college
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
اعضای تحریریه
John Norcini
John Norcini
Professor
Thamer Kadum Yousif Al Hilfi
Thamer Kadum Yousif Al Hilfi
Professor
Specialist: Community Medicine
دکتر میترا امینی
استاد پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Mitra Amini
Professor Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر امید بیکی
استادیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی سرطان، همهگیرشناسی، علوم اعصاب بالینی
Omid Beiki
Assistant Professor
Specialist: Cancer Epidemiology, Epidemiology, Clinical Neuroscience
Karuna G. Gupta
Karuna G. Gupta
Professor
Specialist: Education
دکتر زینت حتمی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Zinat Hatmi
Professor medical School
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiolog
دکتر جلیل کوهپایه زاده
استادیار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Jalil Koohpaye Zade
Assistant Professor Center for Disease Control and Prevention
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر فرید نجفی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Farid Najafi
Professor School of Public Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر داریوش شکیبایی
دانشیار پژوهشکده فناوری های سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Daryoush Shakibaee
Associate Professor Institute of Health Technologies
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر ثریا سیابانی
استادیار
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت و آموزش بهداشت
Soraya Siabani
Assistant Professor
Specialist: Health Promotion and Health Education
دکتر ناصر یگانه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیهوشی
Naser Yeganeh
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر جواد زرگوشی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اورولوژی
Javad Zar Gooshi
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر حبیب الله خزایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: روانشناس، متخصص اعصاب و روان
Habibollah Khazaee
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Psycholog, Psychiatrist
مدیر اجرایی
دکتر ویدا سپاهی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Vida Sepahi

Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Management of Higher Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹