درباره نشریه
ISSN:
2195-3228
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مدیر مسئول:
دکتر پیام نجفی
سردبیر:
دکتر حسین پورمقدس
مدیر اجرایی:
فریدا ایرجی
نشانی:
اصفهان، خیابان جی، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
سایت اختصاصی:
oiccpress.com/international-journal-of-recycling-of-organic-waste-in-agriculture
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/13
مدیر مسئول
دکتر پیام نجفی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Payam Najafi
Associate Professor
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Soil and Water Engineering
سردبیر
دکتر حسین پورمقدس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
اعضای تحریریه
Mohamed Hafidi
professor Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
Specialist: Soil and Fertilization
دکتر مهران هودجی
استاد تمام شیمی خاک، علوم خاک ، دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک ، آلودگی آب و خاک
Mehran Hoodaji
Full Professor, soil chemistry, soil science, faculty of agriculture
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Soil Chemistry and fertility , soil and water pollution
Vassilis J Inglezakis
Associate Professor, Nazarbayev University, Nur-Sultan, Kazakhstan
Specialist: Environmental Engineering
Minh Ngoc Nguyen
Associate Professor Vietnam National University, Hanoi, Vietnam
Specialist: Environmental Science
Nicola Senesi
professor University of Bari "Aldo Moro", Bari, Italy
Specialist: Soil Organic Matter
دکتر سید حسن طباطبایی
استاد تمام مهندسی آب
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی آب، آلودگی آب و خاک، انتقال آلاینده ها در آب و خاک
Sayyedhassan Tabatabaei
Full Professor, Department of Water Engineering
Shahrekord University
Specialist: water engineering
Zengqiang Zhang
professor Northwest A&F University, Shaanxi, China
Specialist: Environmental Science and Engineering
Jorge Domínguez
professor Universidade de Vigo, Spain
Specialist: Soil Science
مجید طغیانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Majid Toghyani

Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Ta Yeong Wu
Associate Professor Monash University, Malaysia
Specialist: Chemical and Environmental Engineering
دکتر حسین کاظمیان
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و بیوشیمیایی
Hossein Kazemian
Assistant Professor
Specialist: Chemical and Biochemical Engineering
دکتر نورالله میرغفاری
دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: الودگی محیط زیست
Nourollah Mirghaffari
Associate Professor, Department of Natural Resources
Isfahan University of Technology
Specialist: Environmental Science
دکتر محمد فضیلتی
استاد
دانشگاه پیام نور
Mohammad Fazilati
professor
Payame Noor University
Specialist: Biochemistry
محمد نجفی
استاد
Mohammad Najafi
professor University of Texas at Arlington, USA
Specialist: Environmental Science
دکتر ایرج الله دادی
استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان،
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Iraj Alahdadi
Professor College of Aboureihan
University of Tehran
Specialist: Crop Ecophysiology
دکتر محمدمهدی امین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Mahdi Amin
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر رالی کینمن
دکتر رالی کینمن

Jacques Ganoulis
professor Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Specialist: Hydraulic and environmental science
دکتر ال ام چو
دکتر ال ام چو

Mariangela Diacono
Council for Agricultural Research and Economics, Italy
Specialist: Agricultural wastes recycling
دکتر سورندار سوتار
دکتر سورندار سوتار

الکساندرا ونکلی
الکساندرا ونکلی

مدیر اجرایی
فریدا ایرجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Farida Iraji
Environmental Science
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۱