درباره نشریه
ISSN:
2195-3228
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مدیر مسئول:
دکتر پیام نجفی
سردبیر:
پروفسور حسین پورمقدس
مدیر اجرایی:
فرید ایرجی
مدیرداخلی:
دکتر هادی رادنژاد
سایت اختصاصی:
link.springer.com/journal/40093
نشانی:
اصفهان، خیابان جی، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/26
مدیر مسئول
دکتر پیام نجفی
پیام نجفی
سردبیر
پروفسور حسین پورمقدس
حسین پورمقدس
هیات تحریریه
حسین کاظمیان
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و بیوشیمیایی
Hossein Kazemian
Assistant Professor,
Specialist: Chemical and Biochemical Engineering
دکتر نورالله میرغفاری
نورالله میرغفاری
دکتر محمد فضیلتی
محمد فضیلتی
محمد نجفی
محمد نجفی
ایرج الله دادی
استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Iraj Allahdadi
Professor, College of Aboureihan, University of Tehran
Specialist: Plant Ecology
دکتر مهدی امین
مهدی امین
دکتر رالی کینمن
رالی کینمن
دکتر جاکوب گنولیس
جاکوب گنولیس
دکتر ال ام چو
ال ام چو
دکتر ماری آنجلا دیکونو
ماری آنجلا دیکونو
دکتر سورندار سوتار
سورندار سوتار
الکساندرا ونکلی
الکساندرا ونکلی
مدیر اجرایی
فرید ایرجی
فرید ایرجی
مدیرداخلی
دکتر هادی رادنژاد
هادی رادنژاد
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۹