درباره نشریه
ISSN:
2322-1437
eISSN:
2345-2773
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات)
مدیر مسئول:
مهندس حبیب الله اصغری
سردبیر:
دکتر مسعود شفیعی
مدیرداخلی:
شیرین گیلکی
تلفن:
021-88930150
دورنگار:
021-88930157
سایت اختصاصی:
www.jist.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5
صندوق پستی:
799-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/15
مدیر مسئول
مهندس حبیب الله اصغری

Habibollah Asghari
ICT Research Institute
سردبیر
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
اعضای تحریریه
دکتر شهره کسایی
استاد گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
Shohreh Kasaei
Professor Department of Computer Engineering
Sharif University of Technology
دکتر مهرنوش شمس فرد
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mehrnoush Shams Fard
Associate Professor Computer Science Department
Shahid Beheshti University
Specialist: Computer Engineering
دکتر عبدالعلی عبدی پور
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مخابرات
Abdol Ali Abdi Pour
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر محمود نقیب زاده
استاد گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: برنامه ریزی فرآیند، الگوریتم های بیوانفورماتیک
Mahmoud Naghib Zadeh
Professor Department of Computer Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Process Scheduling, Bioinformatics algorithms
دکتر ذبیح الله قاسملویی
استاد
Zabih Ghasemlooee
Professor Northumbria University, UK
دکتر محمود مقومی
استاد
Mahmoud Moghavemi
Professor University of Malaya (UM), Malaysia
دکتر حمیدرضا صادق محمدی
دانشیار
Hamid Reza Sadegh Mohammadi
Associate Professor
دکتر علی اکبر جلالی
استاد دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor Electrical Faculty
Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر احمد خادم زاده
دکتر احمد خادم زاده
استاد
Ahmad Khadem Zadeh
Professor ICT Research Institute
دکتر شعبان الهی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Shaban Elahi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر رمضانعلی صادق زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق مخابرات
Ramezan Ali Sadegh Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر سعید قاضی مغربی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Saeed Ghazi Maghrebi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر رحیم سعیدی
استادیار
Rahim Saeidi
Assistant Professor Aalto University, Finland
دکتر علی محمدجعفری
دانشیار
Ali Mohammad Jafari
Associate Professor
دکتر علیرضا منتظمی
استاد
Ali Reza Montazemi
Professor McMaster University, Canada
دکتر عباسعلی لطفی

مدیرداخلی
شیرین گیلکی

Shirin Gilaki

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۳