درباره نشریه
ISSN:
2251-6751
eISSN:
2476-6801
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر محمود صادقی
سردبیر:
محمد عیسائی تفرشی
مدیر اجرایی:
خدیجه نصیری
تلفن:
021-82884263
دورنگار:
021-82884617
سایت اختصاصی:
clr.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، ، کدپستی: 1411713116
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/22
مدیر مسئول
دکتر محمود صادقی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Sadeghi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
سردبیر
محمد عیسائی تفرشی
استاد حقوق خصوصی- گروه حقوق خصوصی - دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Professor, Privati Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
اعضای تحریریه
دکتر محمدباقر پارساپور
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق قضایی
Mohammad Bagher Parsapour
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law, Judicial rights
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدجعفر حبیب زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Jafar Habibzadeh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر مرتضی شهبازی نیا
دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
Morteza Shahbazinia
Associate Professor, Law
Tarbiat Modares University
دکتر محمود صادقی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Sadeghi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر ابراهیم عزیزی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Azizi
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
محمد عیسائی تفرشی
استاد حقوق خصوصی- گروه حقوق خصوصی - دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Professor, Privati Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
دکتر کوروش کاویانی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Koorosh kaviani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Private law
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
مدیر اجرایی
خدیجه نصیری
خدیجه نصیری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۶