درباره نشریه
ISSN:
2251-6751
eISSN:
2476-6801
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی شهبازی نیا
سردبیر:
دکتر محمد عیسایی تفرشی
تلفن:
021-82884617
دورنگار:
021-82884617
سایت اختصاصی:
clr.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، ، کدپستی: 1411713116
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/15
مدیر مسئول
مرتضی شهبازی نیا
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Morteza Shahbazinia
Associate Professor, School of Law, Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
سردبیر
محمد عیسایی تفرشی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Isaee Tafreshi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
هیات تحریریه
محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
محمدجعفر حبیب زاده
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Jafar Habibzadeh
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Criminal Law and Criminology
منصور جباری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mansour Jabbari
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
مرتضی شهبازی نیا
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Morteza Shahbazinia
Associate Professor, School of Law, Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
محمود صادقی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Sadeghi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
سیدحسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
ابراهیم عزیزی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Azizi
Assistant Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
محمد عیسایی تفرشی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Isaee Tafreshi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
کوروش کاویانی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Koorosh kaviani
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Private law
سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
سیدمحمد هاشمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۹