درباره نشریه
ISSN:
1605-9689
eISSN:
2476-6860
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر محمد شریفی کیا
سردبیر:
دکتر علی شمس الدینی
تلفن:
021-82884692
دورنگار:
021-82883636
سایت اختصاصی:
hsmsp.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، دفتر مجله برنامه ریزی و آمایش فضا
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/03
مدیر مسئول
دکتر محمد شریفی کیا
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: سنجش از دور
Mohammad Sharifikia
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Remote Sensing
سردبیر
دکتر علی شمس الدینی
دانشیار جغرافیای انسانی، هیات علمی گروه معماری و شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری- روستایی، برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، شهرسازی و طراحی شهری، گردشگری شهری و منطقه ای
Ali Shamsoddini
Associate Professor, Urban Planning and architecture, Islamic Azad University Shiraz Branch
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Urban- Rural lanning, Land Use and Development, Urban Desing, Tourism Planning
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر ابوالفضل مشکینی

رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Meshkini

دکتر سید مهدی موسی کاظمی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Seyyed Mehdi Moosa Kazemi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Urban planning
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر سیاوش شایان
دانشیار گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Siavash Shayan
Associate Professor, Depatment of Physical Geography
Tarbiat Modares University
Specialist: Climatology
دکتر محمد شریفی کیا
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: سنجش از دور
Mohammad Sharifikia
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Remote Sensing
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Geography and Rural Planning, Faculty of Geography
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر عباس علیمحمدی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Abbas Alimohammadi
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر منوچهر فرج زاده اصل
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Manochehr Farajzadeh Asl
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: climatology
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مجتبی یمانی
استاد تمام ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Full Professor, Geomorphology, Department of Physical Geography
University of Tehran
Specialist: Geomorphology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۴