درباره نشریه
ISSN:
1605-9689
eISSN:
2476-6860
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر محمد شریفی کیا
سردبیر:
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
تلفن:
021-82883636
دورنگار:
021-82883636
سایت اختصاصی:
hsmsp.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، دفتر مجله برنامه ریزی و آمایش فضا
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/08
مدیر مسئول
دکتر محمد شریفی کیا
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: سنجش از دور
Mohammad Sharifikia
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Remote Sensing
سردبیر
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر ابوالفضل مشکینی

رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Meshkini

دکتر سید مهدی موسی کاظمی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Seyyed Mehdi Moosa Kazemi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Urban planning
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر سیاوش شایان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Siavash Shayan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Climatology
دکتر محمد شریفی کیا
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: سنجش از دور
Mohammad Sharifikia
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Remote Sensing
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر عباس علیمحمدی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Abbas Alimohammadi
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر منوچهر فرج زاده اصل
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Manochehr Farajzadeh Asl
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: climatology
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مجتبی یمانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geomorphology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۴