درباره نشریه
ISSN:
2538-3531
eISSN:
2538-3299
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر براتعلی خاکپور
سردبیر:
دکتر محمدرحیم رهنما
مدیرداخلی:
دکتر مصطفی امیرفخریان
ویراستار فارسی:
عبدالله نوروزی
ویراستار فارسی:
الهام ناجی میدانی
تلفن:
051-38806724
051-38805275
دورنگار:
051-38806724
051-38805275
سایت اختصاصی:
jgusd.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، ، کدپستی: 9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/26
مدیر مسئول
دکتر براتعلی خاکپور
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه فردوسی مشهد
Baratali Khakpour
Associate Professor, Geography and urban planning
Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر محمدرحیم رهنما
استاد تمام جغرافیا و برنامه
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Rahim Rahnama
Full Professor, Urban Geography
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
Ray Wyatt

Alan Forghani

حسین آزادی

دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش سرزمین، برنامه ریزی توریسیم
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning, Territorial Planning, Tourism Planning
دکتر محمد اجزا شکوهی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Ajzae Shokuhi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر محمد سلیمانی
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Soleimani
Associate Professor Faculty of Geography
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر زهره فنی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Zohreh Fanni
Professor, Human Geography & Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and urban planning
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر عزت الله مافی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Ezzatolah Mafi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Urban geography
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستار فارسی
عبدالله نوروزی
عبدالله نوروزی

Abdollah Nowroozi

الهام ناجی میدانی
الهام ناجی میدانی

Elham Naji Meidani

مدیرداخلی
دکتر مصطفی امیرفخریان
استادیار گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری
دانشگاه فردوسی مشهد
Mostafa Amirfakhrian
Assistant Professor, Geography
Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱