درباره نشریه
ISSN:
2252-0295
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پگاه عبادی
مدیر مسئول:
پگاه عبادی
سردبیر:
دکتر پریماه عبادی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
تکلان مدیا رسانه
سایت اختصاصی:
www.irmama.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1394/09/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۰