درباره نشریه
ISSN:
2345-2188
eISSN:
2345-4784
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر:
دکتر محمدعلی اصغری مقدم
مدیر اجرایی:
جواد ریاحی اصل
سایت اختصاصی:
cpap.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهش وفناوری، مرکز چاپ و انتشارات، دفتر مجله روانشناسی بالینی و شخصیت
صندوق پستی:
159-18151
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/07
مدیر مسئول
دکتر رسول روشن چسلی
هیات علمی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasool Roshan
Faculty member, Shahed University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر محمدعلی اصغری مقدم
استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Ali Asghari Moghadam
Professor, Department of Clinical Psychology, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
هیات تحریریه
دکتر محمدعلی اصغری مقدم
استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Ali Asghari Moghadam
Professor, Department of Clinical Psychology, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر باقر ثنایی ذاکر
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Bagher Sanaei Zaker
Professor, Kharazmi University
Specialist: family counselling
دکتر محمود دژکام
استاد دانشگاه شاهد
Mahmood Dezhkam
Professor, Shahed University
دکتر علی دلاور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر رسول روشن چسلی
هیات علمی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasool Roshan
Faculty member, Shahed University
Specialist: Psychology
دکتر محمد زاهدی اصل
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مددکاری و خدمات اجتماعی
Mohammad Zahediasl
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Work and social services
دکتر محمدرضا شعیری
استاد دانشگاه شاهد
Mohammad Reza Shairi
Professor, Shahed University
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر حسین شکرکن
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
مدیر اجرایی
جواد ریاحی اصل
دانشگاه شاهد
Javad Riahi Asl
Shahed University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۲