درباره نشریه
ISSN:
2345-2188
eISSN:
2345-4784
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر:
دکتر رسول روشن چسلی
مدیر اجرایی:
منصوره درویش
کارشناس:
منصوره درویش
سایت اختصاصی:
cpap.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهش وفناوری، مرکز چاپ و انتشارات، دفتر مجله روانشناسی بالینی و شخصیت
صندوق پستی:
159-18151
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/12
مدیر مسئول
دکتر رسول روشن چسلی
استاد روان شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasol Roshan
Professor, psychology
Shahed University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر رسول روشن چسلی
استاد روان شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasol Roshan
Professor, psychology
Shahed University
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mahnaz Aliakbari Dehkordi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر فیروزه سپهریان آذر
استاد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: روانشناسی
Firouzeh Sepehrianazar
Professor, psychology
University of Urmia
Specialist: psychology
دکتر فرامرز سهرابی
استاد روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Faramarz Sohrabi
Professor, Clinical Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه

دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences,
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
دکتر محمدعلی اصغری مقدم
استاد گروه روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Ali Asghari Moghadam
Professor Department of Clinical Psychology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Department of psychology, Faculty of Psychology
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر رسول روشن چسلی
استاد روان شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasol Roshan
Professor, psychology
Shahed University
Specialist: Psychology
دکتر محمدرضا شعیری
دانشیار روان شناسی
دانشگاه شاهد
Mohammad Reza Shairi
Associate Professor, psychology
Shahed University
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
مدیر اجرایی
منصوره درویش
منصوره درویش

کارشناس
منصوره درویش
منصوره درویش

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۸