درباره نشریه
ISSN:
2322-3979
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد عرفانی بیضایی
سردبیر:
دکتر حسن بساک
دبیراجرایی:
محسن رحیمی
تلفن:
051-38683900 ، داخلی: 420
دورنگار:
051-38683900 ، داخلی: 420
سایت اختصاصی:
pab.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار معلم، معلم 71
صندوق پستی:
433-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/08
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد عرفانی بیضایی
استادیار مرکز مشهد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohamad Jvad Erfani
Assistant Professor Center of mashhad
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر حسن بساک
دانشیار مرکز مشهد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hassan bassak
Associate Professor Center of mashhad
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholamhoseinzadeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسماعیل تاج بخش
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ismaeil Tajbakhsh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیمحمد موذنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Ali Mohammad Moazeni
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر اکبر صیادکوه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Akbar Sayyad Kooh
Professor
University of Shirazu
دکتر اسدالله واحد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asadollah Vahed
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر زهرا پارساپور
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Parsa Pour
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد بارانی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Barani
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی محمد پشت دار
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Mohammad Posht Dar
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر آسیه ذبیح نیاعمران
دانشیار مرکز تفت
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Asieh Zabih Nia Omran
Associate Professor Taft Center
Payame Noor University
Specialist: Persian the literature
سید عین الحسن عابدی
استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyed Eyn-al-hasan Abedi
Professor javaher laal nehro - India
Specialist: Persian Literature and language
Akram-o-din Hisarian
Professor kabol university
Specialist: Persian Literature and language
رحمن خواجه انعام خواجه یف
استاد دانشگاه خاورشناسی تاشکند ازبکستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rahman Khoje Anam Khojayov
Professor tashkand university
Specialist: Persian Literature and language
Rajinder Kumar
delhi university - India
Specialist: Persian Literature and language
دکتر زهرا اختیاری
استاد دانشگاه فردوسی
Zahra Ekhtiari

دکتر مرتضی چرمگی عمرانی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Morteza Charmgi Emrani
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سجاد آیدنلو
دانشیار واحد ارومیه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sajjad Ayden Lou
Associate Professor Urmia unit
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فاطمه کوپا
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Koupa
Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
امید مجد

Omid Majd

دکتر معصومه معدن کن
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Masumeh Maadan Kan
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدمهدی ناصح
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Mehdi Naseh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دبیراجرایی
محسن رحیمی

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم زبان، فیلولوژی
Mohsen rahimi

Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature, Philology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴