درباره نشریه
ISSN:
9726-2251
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
مدیر مسئول:
دکتر سیداحمدرضا خضری
سردبیر:
دکتر سیدعلیرضا واسعی
مدیرداخلی:
سمانه خلیلی فر
تلفن:
021-88742477 ، داخلی: 7362
سایت اختصاصی:
journal.isihistory.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد مطهری، نبش خیابان شهید دکتر مفتح، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، ساختمان شماره 3، طبقه اول، ، کدپستی: 1576613111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/02
مدیر مسئول
دکتر سیداحمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor, Islamic history and civilization group, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
سردبیر
دکتر سیدعلیرضا واسعی
دانشیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor of the History and Research Institute of Islamic Sciences and Culture,
Specialist: history, Islamic history and civilization
هیات تحریریه
Dalal Abbas
Dalal Abbas
Professor,
Specialist: Islamic civilization
Roudi Matte
Roudi Matte
Professor,
Specialist: history
دکتر رسول جعفریان
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Rasul Jafarian
Professor, Faculty of Literature, University of Tehran
Specialist: history
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazer Alghaem
Professor, History Group, University of Isfahan
Specialist: تاريخ
دکتر محمدرضا بارانی
استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Barani
Assistant Professor, History Group, University of Alzahra
Specialist: history
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor of the Institute of History of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: History of Persia
دکتر فاطمه جان احمدی
دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Associate Professor, Faculty of Humanities, University of Alzahra
Specialist: history of Islam
دکتر مهدی جلیلی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mehdi Jalili
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سیداحمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor, Islamic history and civilization group, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر هادی عالم زاده
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alem Zadeh
Professor, science and research Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
دکتر سیدعلیرضا واسعی
دانشیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor of the History and Research Institute of Islamic Sciences and Culture,
Specialist: history, Islamic history and civilization
ویراستارفارسی
امین مهربانی
Amin Mehrabani
دکتر محمد محمودپور
Mohammad Mahmood Pour
ویراستار انگلیسی
امین مهربانی
Amin Mehrabani
مدیرداخلی
سمانه خلیلی فر
Samaneh Khalili Far
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۸