درباره نشریه
ISSN:
9726-2251
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام
مدیر مسئول:
دکتر سید احمدرضا خضری
سردبیر:
دکتر سید علیرضا واسعی
مدیرداخلی:
دکتر سمانه خلیلی فر
ویراستار فارسی:
امین مهربانی
ویراستار فارسی:
دکتر محمد محمودپور
ویراستار انگلیسی:
امین مهربانی
سایت اختصاصی:
journal.isihistory.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد مطهری، نبش خیابان شهید دکتر مفتح، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، ساختمان شماره 3، طبقه اول، ، کدپستی: 1576613111
تلفن همراه:
09392322844
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/06
مدیر مسئول
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
سردبیر
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
اعضای تحریریه
Dalal Abbas
Dalal Abbas
Professor
Specialist: Islamic civilization
Roudi Matte
Roudi Matte
Professor
Specialist: history
دکتر رسول جعفریان
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Rasul Jafarian
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: history
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazerolghaem
Professor History Group
University of Isfahan
Specialist: تاريخ
دکتر محمدرضا بارانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Barani
Associate Professor, Literature
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor Institute of History
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History of Persia
دکتر فاطمه جان احمدی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: history of Islam
دکتر مهدی جلیلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mehdi Jalili
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر هادی عالم زاده
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alemzadeh
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
ویراستار فارسی
امین مهربانی
استادیار گروه تاریخ اجتماعی
بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، تهران، ایران
Amin Mehrabani
Assistant Professor, Social history, encyclopedia Islamica foundation
بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، تهران، ایران
دکتر محمد محمودپور
استادیار گروه جغرافیا
بنیاد دائره المعارف اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Mohammad Mahmood Pour
Assistant Professor, geography
بنیاد دائره المعارف اسلامی
ویراستار انگلیسی
امین مهربانی
استادیار گروه تاریخ اجتماعی
بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، تهران، ایران
Amin Mehrabani
Assistant Professor, Social history, encyclopedia Islamica foundation
بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، تهران، ایران
مدیرداخلی
دکتر سمانه خلیلی فر
دانش آموخته دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، جغرافیای تاریخی
Samaneh Khalilifar
.Ph.D, Islamic nations History and Civilization
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۴