درباره نشریه
ISSN:
2383-0549
eISSN:
2383-0557
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
فرانک جهانگرد
سردبیر:
دکتر علیرضا شعبانلو
مدیر اجرایی:
رکسانا شاکری
سایت اختصاصی:
contemporarylit.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/29
مدیر مسئول
فرانک جهانگرد

سردبیر
دکتر علیرضا شعبانلو
استادیار زبان و ادبیات
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، نقد ادبی، بلاغت
Alireza Shabanlu
Assistant Professor, زبان و ادبیات
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: persian language and literature- , Literary Criticism, Rhetoric
اعضای تحریریه
دکتر مریم حسینی
استاد تمام دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hosseini
Full Professor, Depatement of Literature, Persian language and literature faculty
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر قدرت قاسمی پور
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghodrat Ghasemipour
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر قدرت الله طاهری

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghodratollah Taheri

Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا مظفری

Alireza Mozaffari

دکتر داود اسپرهم
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Davoud Sparham
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عیسی امن خانی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گلستان
Isa Amn Khani
Professor Faculty of Humanities
Golestan University
دکتر علی اکبر باقری خلیلی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
ALI AKBAR BAGHERIKHALILI

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ابراهیم خدایار
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Khoda Yar
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر باقر صدری نیا
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bagher Sadri Nia
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
پارسا یعقوبی جنبه سرایی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Parsa Yaghobi Janbehsoraei
Associate Professor
University of Kurdistan
Ali Guzel Yuz
turkey, Istanbul University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مصباح الدین نذری قل محمودزاده
دکتر مصباح الدین نذری قل محمودزاده

فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

دکتر علیرضا شعبانلو
استادیار زبان و ادبیات
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، نقد ادبی، بلاغت
Alireza Shabanlu
Assistant Professor, زبان و ادبیات
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: persian language and literature- , Literary Criticism, Rhetoric
دکتر زهرا پارساپور
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Parsa Pour
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسینعلی قبادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر روح انگیز کراچی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Rooh Angiz Karachi
Member of the Faculty of Humanities and Cultural Studies
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
مدیر اجرایی
رکسانا شاکری
رکسانا شاکری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۹