درباره نشریه
ISSN:
2383-0603
eISSN:
2383-0611
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر یوسف محمدنژادعالی زمینی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم رادفر
مدیر اجرایی:
ناهید فتحی
سایت اختصاصی:
classicallit.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/16
مدیر مسئول
دکتر یوسف محمدنژادعالی زمینی
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ادبیات
Yosef Mohammad Nejad Aali Zamini
Faculty of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: the literature
سردبیر
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر مریم شریف نسب
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده ادبیات فارسی
Maryam Sharifnasab
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute Institute of Persian Literature
دکتر زهرا پارساپور
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Parsa Pour
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Persian Language and Literature
Ino Sasaki
Professor
Safar Abdollah
Professor
Kara Khalilovich Namir
Professor
دکتر یوسف محمدنژادعالی زمینی
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ادبیات
Yosef Mohammad Nejad Aali Zamini
Faculty of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: the literature
دکتر داود اسپرهم
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Davoud Sparham
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Bozorg Bigdeli
Associate Professor Persian literature group
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاظم دزفولیان راد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر سید مهدی زرقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Zarghani
Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد غلامرضایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
دکتر روح انگیز کراچی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Rooh Angiz Karachi
Member of the Faculty of Humanities and Cultural Studies
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

دکتر روح الله هادی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rooholla Hadi
Associate Professor
University of Tehran
مدیر اجرایی
ناهید فتحی
دانشجوی
رشته تخصصی: مدیریت
Nahid Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۷