درباره نشریه
ISSN:
2383-0603
eISSN:
2383-0611
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر یوسف محمدنژادعالی زمینی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم رادفر
مدیر اجرایی:
ناهید فتحی
سایت اختصاصی:
classicallit.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/16
مدیر مسئول
یوسف محمدنژادعالی زمینی
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ادبیات
Yosef Mohammad Nejad Aali Zamini
Faculty of Humanities and Cultural Studies Institute,
Specialist: the literature
سردبیر
ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor, Jiroft unit,
Specialist: persian Language and Literature
هیات تحریریه
مریم شریف نسب
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده ادبیات فارسی
Maryam Sharif Nasab
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute, Institute of Persian Literature,
زهرا پارساپور
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Parsa Pour
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute,
Specialist: Persian Language and Literature
استاد دانشگاه توکیو
Ino Sasaki
Professor,
استاد
Safar Abdollah
Professor,
استاد دانشگاه سارایوو
Kara Khalilovich Namir
Professor,
یوسف محمدنژادعالی زمینی
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ادبیات
Yosef Mohammad Nejad Aali Zamini
Faculty of Humanities and Cultural Studies Institute,
Specialist: the literature
داوود اسپرهم
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Davoud Sparham
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Bozorg Big Deli
Associate Professor, Persian literature group, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Persian Language and Literature
کاظم دزفولیان راد
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor, Jiroft unit,
Specialist: persian Language and Literature
سیدمهدی زرقانی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Zarghani
Persian literature group, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
محمد غلامرضایی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzād
Associate Professor, South Tehran Branch,
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
روح انگیز کراچی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Rooh Angiz Karachi
Member of the Faculty of Humanities and Cultural Studies,
فاطمه مدرسی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Fatemeh Modarresi
Professor, University of Urmia
Specialist: Persian the literature
روح الله هادی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rooholla Hadi
Associate Professor, University of Tehran
مدیر اجرایی
ناهید فتحی
دانشجوی
رشته تخصصی: مدیریت
Nahid Fathi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۴