درباره نشریه
ISSN:
2383-0603
eISSN:
2383-0611
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر یوسف محمدنژادعالی زمینی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم رادفر
جانشین سردبیر:
دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی
دبیر تحریریه:
دکتر عیسی امن خانی
مدیر اجرایی:
ناهید فتحی
ویراستار فارسی:
رضا حسینی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی دباغ
ویراستار علمی:
معصومه پوراسدیان
سایت اختصاصی:
classicallit.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/04
مدیر مسئول
دکتر یوسف محمدنژادعالی زمینی
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ادبیات
Yosef Mohammad Nejad Aali Zamini
Faculty of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: the literature
سردبیر
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
جانشین سردبیر
دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

Yousef Mohammadnezhad Alizamini

دبیر تحریریه
دکتر عیسی امن خانی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گلستان
Isa Amn Khani
Professor Faculty of Humanities
Golestan University
اعضای تحریریه
دکتر زهرا پارساپور
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Parsa Pour
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یوسف محمدنژادعالی زمینی
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ادبیات
Yosef Mohammad Nejad Aali Zamini
Faculty of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: the literature
دکتر رحمان مشتاق مهر
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rahman Moshtagh Mehr
Full Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Persian Language and Literature
سید علی اصغر میرباقری فرد

Sayyed Ali Asghar Mirbagherifard

دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مصطفی گرجی
استاد زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Gorji
Professor, Persian literature
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد رضایی جمکرانی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Rezaei Jamkarani
Associate Professor, persian Language and Literature
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر قدرت قاسمی پور
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghodrat Ghasemipour
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر داود اسپرهم
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Davoud Sparham
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Bozorg Bigdeli
Associate Professor Persian literature group
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاظم دزفولیان راد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر محمد غلامرضایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
دکتر روح انگیز کراچی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Rooh Angiz Karachi
Member of the Faculty of Humanities and Cultural Studies
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

دکتر روح الله هادی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rooholla Hadi
Associate Professor
University of Tehran
ویراستار فارسی
رضا حسینی

ویراستار انگلیسی
دکتر علی دباغ
استادیار زبان های خارجی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Dabbagh
Assistant Professor, Foreign Languages
Gonbad Kavous University
Specialist: Cultural Linguistics, Language and Culture
ویراستار علمی
معصومه پوراسدیان

مدیر اجرایی
ناهید فتحی
دانشجوی
رشته تخصصی: مدیریت
Nahid Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۰