درباره نشریه
ISSN:
2383-0700
eISSN:
2383-0719
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر مهرنوش هدایتی
سردبیر:
دکتر مسعود صفایی مقدم
جانشین سردبیر:
دکتر سعید ناجی
مدیر اجرایی:
ناهید فتحی
سایت اختصاصی:
fabak.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/08
مدیر مسئول
دکتر مهرنوش هدایتی
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Mehr Noosh Hedayati
Assistant Professor,
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaee Moghaddam
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Philosophy of Education
جانشین سردبیر
دکتر سعید ناجی
استادیار پژوهشکده اخلاق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Saeed Naji
Assistant Professor of Ethics Research Institute of Humanities and Cultural Studies,
هیات تحریریه
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaee Moghaddam
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
BakhtiarBakhtiar Shabani Varaki
Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Education
دکتر حسنعلی بختیارنصرآبادی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Hasan Ali Bakhtiar Nasrabadi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Philosophy of Education
دکتر یحیی قائدی
دانشیار
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Yahya Ghaedi
Associate Professor,
Specialist: Education
دکتر مهرنوش هدایتی
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Mehr Noosh Hedayati
Assistant Professor,
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
ناهید فتحی
دانشجوی
رشته تخصصی: مدیریت
Nahid Fathi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳