درباره نشریه
ISSN:
2383-0700
eISSN:
2383-0719
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر مهرنوش هدایتی
سردبیر:
دکتر مسعود صفایی مقدم
جانشین سردبیر:
دکتر سعید ناجی
دستیار سردبیر:
رضا شیخه
مدیر اجرایی:
ناهید فتحی
سایت اختصاصی:
fabak.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28
مدیر مسئول
دکتر مهرنوش هدایتی
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Mehr Noosh Hedayati
Assistant Professor
Specialist: Psychology
دستیار سردبیر
رضا شیخه
استاد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Reza Sheikheh

سردبیر
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaei Moghaddam
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
جانشین سردبیر
دکتر سعید ناجی
استادیار پژوهشکده اخلاق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Saeed Naji
Assistant Professor of Ethics Research Institute of Humanities and Cultural Studies
اعضای تحریریه
دکتر محمدجعفر پاک سرشت
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Jafar Pakseresht
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Science
دکتر بابک شمشیری
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش وپرورش دبستانی وپیش دبستانی
Babak Shamshiri
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Basics of Education: Preschool and Primary Education
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Nematollah Azizi
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences
دکتر سید منصور مرعشی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mansour Marashi
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
دکتر غلامحسین مقدم حیدری
دانشیار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه علم و فناوری
Gholam Hosein Moghadam Heidari
Associate Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Philosophy of Science and Technology
علیرضا منصوری
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Alireza Mansouri
Associate Professor
دکتر یدالله مهرعلیزاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی
Yadollah Mehralizadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Human resources management, Educational Planning
دکتر هادی وکیلی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی
Hadi Vakili
Associate Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaei Moghaddam
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت و مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

دکتر حسنعلی بختیارنصرآبادی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Hasan Ali Bakhtiar Nasrabadi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Philosophy of Education
یحیی قائدی

Yahya Ghaedi

دکتر مهرنوش هدایتی
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Mehr Noosh Hedayati
Assistant Professor
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
ناهید فتحی
دانشجوی
رشته تخصصی: مدیریت
Nahid Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵