درباره نشریه
ISSN:
2383-0700
eISSN:
2383-0719
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر مهرنوش هدایتی
سردبیر:
دکتر مسعود صفایی مقدم
دستیار سردبیر:
رضا شیخه
مدیرداخلی:
ناهید فتحی
ویراستار فارسی:
مهدی خسروانی
ویراستار فارسی:
زهره فتحی
ویراستار علمی:
رضا حسینی
سایت اختصاصی:
fabak.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/07
مدیر مسئول
دکتر مهرنوش هدایتی
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Mehr Noosh Hedayati
Assistant Professor
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaei Moghaddam
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
دستیار سردبیر
رضا شیخه
دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Reza Sheikheh
.Ph.D, Shahi Chamran University
Shahid Chamram University Of Ahvaz
اعضای تحریریه
دکتر محمدجعفر پاک سرشت
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Jafar Pakseresht
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Science
دکتر بابک شمشیری
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش وپرورش دبستانی وپیش دبستانی
Babak Shamshiri
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Basics of Education: Preschool and Primary Education
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Nematollah Azizi
Professor, Department of Education
University of Kurdistan
Specialist: Educational Planning
دکتر سید منصور مرعشی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mansour Marashi
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
دکتر غلامحسین مقدم حیدری
دانشیار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه علم و فناوری
Gholam Hosein Moghadam Heidari
Associate Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Philosophy of Science and Technology
علیرضا منصوری
دانشیار فلسفه علم و تکنولوژی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Alireza Mansouri
Associate Professor, Philosophy of Science and Technology
Institute For Humanities And Cultural Studies
دکتر یدالله مهرعلی زاده
استاد مدیریت
دانشگاه شهید چمران اهواز
Yadollah Mehralizadeh
Professor, Educational Management department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر هادی وکیلی
دانشیار حکمت معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی، v، معنویت پژوهشی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عرفان و تجربه عرفانی
Hadi Vakili
Associate Professor, Contemporary Wisdom
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy, Educational Psychology, Psychology of Mysticism & Mystical Experience, Science of Spirituality
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی
استاد تمام علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
Hasanali Bakhtiarnasrabadi
Full Professor, edjucational sciences
University of Isfahan
یحیی قائدی

رشته تخصصی: فلسفه تربیت، فلسفه برای کودکان مشاوره فلسفی کافه فلسفه
Yahya Ghaedi

Specialist: philosophy of education, philosophy for children , philosophical counseling, philo cafe
ویراستار فارسی
مهدی خسروانی
مهدی خسروانی

زهره فتحی

ویراستار علمی
رضا حسینی

مدیرداخلی
ناهید فتحی
دانشجوی
رشته تخصصی: مدیریت
Nahid Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۰