درباره نشریه
ISSN:
2251-7952
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول:
دکتر نصرت الله شجره پور صلواتی
سردبیر:
محمدرضا مولایی
سردبیر:
دکتر مهدی رجبعلی پور
مدیر اجرایی:
دکتر محسن رضاپور
تلفن:
034-33257280
034-31322473
دورنگار:
034-33257280
034-31322473
سایت اختصاصی:
jmmrc.uk.ac.ir
صندوق پستی:
14111-76169
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/03
مدیر مسئول
دکتر نصرت الله شجره پور صلواتی
نصرت الله شجره پور صلواتی
سردبیر
محمدرضا مولایی
محمدرضا مولایی
مهدی رجبعلی پور
Mehdi Rajabalipour
هیات تحریریه
دکتر بهرام پور
بهرام پور
محمدرضا درفشه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: نمودارهای کاملا منظم. ط - طراحی با گروه مشخصی از اتومبیل سازی؛ کدهای دودویی به دست آمده از طرح ها
Mohammad Reza Darafsheh
Professor, University of Tehran
Specialist: Strongly regular graphs; t-Designs with a given group of automorphism; Binary codes obtained from designs
بیژن دواز
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه فوق ساختار های جبری و جبر های منطقی
Bijan Davvaz
Professor, University of Yazd
Specialist: The above theory of algebraic structures and logical algebra
دکتر اسفندیار اسلامی
اسفندیار اسلامی
استاد ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
Esfandiar Eslami
Professor, Mathematics and Computer Science, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر کاظم خشایارمنش
کاظم خشایارمنش
ماشاالله ماشینچی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مجموعه های فازی، منطق، رگرسیون
Mashallah Mashin Chi
Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Fuzzy sets, Logic, Regression
محمدمسعود محبی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mohammad Masoud Mohebi
Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Imam Khomeini International University
Specialist: Materials Science
محمود محسنی مقدم
محمود محسنی مقدم
دکتر  مولایی
مولایی
دکتر  سالمی
سالمی
دکتر  تاتا
تاتا
سیدناصر حسینی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Naser Hosseini
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر محمدمهدی حسینی
محمدمهدی حسینی
دکتر  رضوی
رضوی
دکتر  نکویی
نکویی
 Viertl
Viertl
دکتر عسکر همت
عسکر همت
دکتر  آرمندنژاد
آرمندنژاد
دکتر  صمدی
صمدی
مدیر اجرایی
دکتر محسن رضاپور
محسن رضاپور
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۳