درباره نشریه
ISSN:
2538- 5690
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل اسلامی
سردبیر:
دکتر بهرام مقدادی
مدیرداخلی:
دکتر میثم طارم
ویراستار فارسی:
نرجس توحیدی فر
ویراستار انگلیسی:
ساناز ممتحن
کارشناس:
زهرا شریفی
سایت اختصاصی:
clq.jiroft.iau.ir
نشانی:
جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
تلفن همراه:
09126673036
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/10
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل اسلامی

سردبیر
دکتر بهرام مقدادی
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی، ادبیات تطبیقی
Bahram Meghdadi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English and Comparative Literature
اعضای تحریریه
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر انور عباس مجید

Anwar Abbas Majeed

دکتر خیریه دماک قاسم داخل الدراغی

Khairiyah Dammak Qasim

دکتر میثم مهدی صالح الحمامی

Maytham Mahdi Saleh Al Hammaamy

دکتر شادی محمد صوفی اف

Shadi Mohammad Sufiof

دکتر حمید طبیبیان
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamid Tabibiyan
Professor
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید جعفر حمیدی
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Jafar Hamidi
Professor Faculty of Literature
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر امیراسماعیل آذر
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Amir Esmaeel Azar
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود شکیب انصاری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات عربی
Mahmoud Shakeeb Ansari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: comparative literature, Arabic Language and Literature
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
حسین ملانظر
دانشیار مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Hussein Mollanazar
Associate Professor, English Translation Stuides
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر محمدرضا محسنی

دکتر محبوبه فهیم کلام

Mahboobeh Fahimkalam

ویراستار فارسی
نرجس توحیدی فر
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Narjes Tohidi Far
Masters
Specialist: Arabic language and literature
ویراستار انگلیسی
ساناز ممتحن

رشته تخصصی: مترجمی زبان انگلیسی
Sanaz Momtahen

مدیرداخلی
دکتر میثم طارم
استادیار واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: لهیات و معارف اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Meysam Taram
Assistant Professor jiroft branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Theology and Islamic Sciences, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
کارشناس
زهرا شریفی

Zahra Sharifi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۰