درباره نشریه
ISSN:
2322-5238
eISSN:
2345-2730
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر عباس عظیمی خراسانی
سردبیر:
دکتر هادی استادی مقدم
مدیر اجرایی:
دکتر محسن عارف نژاد
کارشناس:
تکتم وظیفه دوست احمدی
تلفن:
051-38846722
سایت اختصاصی:
jpsr.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دفتر مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/05
مدیر مسئول
دکتر عباس عظیمی خراسانی
استاد دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اپتومتری
Abbas Azimi Khorasani
Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Optometry
سردبیر
دکتر هادی استادی مقدم
استاد دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اپتومتری
Hadi Ostadi moghaddam
Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Optometry
هیات تحریریه
دکتر محسن اسدی نژاد
دکتر محسن اسدی نژاد
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohsen Asadi Nezhad
Assistant Professor, medical School, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر بابک بهنام
دانشیار
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Babak Behnam
Associate Professor,
Specialist: Human Genetics
دکتر ابراهیم صادقی دمنه
دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Ebrahim Sadeghi Demneh
Associate Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
دکتر مهدی جباری نوقابی
استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آمار
Mehdi Jabbari Nooghabi
Assistant Professor, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: statistics
دکتر علی وفائی نجار
استاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Ali Vafaee Najar
Professor, Research Center for Social Factors Affecting Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
دکتر عباسعلی یکتا
استاد دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اپتومتری
Abbas Ali Yekta
Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Optoelectric
دکتر فرحناز امینی
استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
رشته تخصصی: ژنتیک
Farah Naz Amini
Assistant Professor, Faculty of Medicine & Health Science, School of Anti Aging, Aesthetic & Regenerative Medicine UCSI University, Kula Lumpur Campus (North Wing),
Specialist: Genetics
دکتر محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
دکتر غلامرضا علیایی
استاد گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Gholam Reza Olyaei
Professor, Physiotherapy group, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر جواد هرویان
استاد دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اپتومتری
Javad Heravian
Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Optomety
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپتومتری - فیزیک پزشکی، بینایی سنجی
Ebrahim Jafar Zadeh Pur
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Opto-Meter - Medical Physics
دکتر آسیه احصایی
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اپتومتری
Asieh Ehsaei
Assistant Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Optometry
دکتر مهدی خبازخوب
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mehdi khabazkhoob
School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حسین اصغر حسینی
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Hossein Asghar Hosseini
Assistant Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر داوود سبحانی راد
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Davood Sobhanirad
Assistant Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر پرستو تاج زاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مولکولار میکروبیولوژی
Parastoo Tajzadeh
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Microbiology
دکتر هدی زارع
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Hoda Zare
Assistant Professor, medical School, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر مرضیه معراجی
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی
Marziyhe Meraji
Assistant Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health information management
دکتر مرتضی فرازی
استادیار گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Mortezaز Farazi
Assistant Professor, Speech therapy group, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر خلیل کیمیافر
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی
Khalil kimia Far
Assistant Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health information management
دکتر ابوالفضل پاینده
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Abolfazl Payandeh
Assistant Professor, School of Health, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محمد واحدیان شاهرودی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Vahedian Shahroodi
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
مدیر اجرایی
دکتر محسن عارف نژاد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مولکولار میکروبیولوژی
Mohsen Aref Nezhad
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Microbiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۰