درباره نشریه
ISSN:
2538-5941
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مدیر مسئول:
دکتر مهدی ممتحن
سردبیر:
دکتر نادر نظام تهرانی
مدیرداخلی:
نرجس توحیدی فر
سایت اختصاصی:
cls.iranjournals.ir
تلفن همراه:
09126673036
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/21
مدیر مسئول
دکتر مهدی ممتحن
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mahdi Momtahen
Professor Jiroft Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر نادر نظام تهرانی
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Nader Nezam Tehrani
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
Gheys Al Gheys
Associate Professor
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر مهدی ممتحن
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mahdi Momtahen
Professor Jiroft Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر نادر نظام تهرانی
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Nader Nezam Tehrani
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سید محمد حسینی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات عرب، حقوق
Seyed Mohammad Hoseini
Professor Karaj Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative literature, Arabic literature
دکتر حمید طبیبیان
دکتر حمید طبیبیان
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamid Tabibiyan
Professor
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر علی اوسط ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Osat Ebrahimi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر علی گنجیان خناری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Ganjian Khanari
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر علی صابری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Saberi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic Language and Literature
مدیرداخلی
نرجس توحیدی فر
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Narjes Tohidi Far
Masters
Specialist: Arabic language and literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۹