درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی معین زاده
سردبیر:
دکتر کاووس روحی
مدیر اجرایی:
امیر اعتمادی بزرگ
ویراستار فارسی:
مرضیه لطفی
سایت اختصاصی:
elmodin.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران شناسی (64 غربی) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر نشریات، ، کدپستی: 1437774681
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/19
مدیر مسئول
دکتر مهدی معین زاده
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه علم
Mehdi Moeenzadeh
Assistant Professor
Specialist: Philosophy of Science
سردبیر
دکتر کاووس روحی
دانشیار علوم انسانی علوم قرآن و حدیث
Tarbiatmodares University
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Kavoos Roohi
Associate Professor, Hu
Tarbiatmodares University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر کاووس روحی
دانشیار علوم انسانی علوم قرآن و حدیث
Tarbiatmodares University
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Kavoos Roohi
Associate Professor, Hu
Tarbiatmodares University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سعید بهشتی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
دکتر موسی نجفی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فرهنگ و تمدن اسلامی
Moosa Najafi
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Political Science, Culture and Islamic Civilization
دکتر هادی وکیلی
دانشیار حکمت معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی
Hadi Vakili
Associate Professor, Contemporary Wisdom
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy
دکتر سید حسین میرجلیلی
استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین الملل
Seyed Hossein Mirjalili
Associate Professor Human Sciences and Humanities Research Institute
Specialist: Economic
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید صدرالدین طاهری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Seyyed Sadreddin Taheri
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد گروه فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Hossein Kalbasi Ashtari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
ویراستار فارسی
مرضیه لطفی

مدیر اجرایی
امیر اعتمادی بزرگ
کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Amir Etemadi Bozorg
Expert at the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۵