درباره نشریه
ISSN:
2345-430X
eISSN:
2345-4318
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سردبیر:
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
دبیراجرایی:
رقیه صفری
مدیرداخلی:
دکتر امیر سعدالدین
تلفن:
017-32242438
017-32430522
017-32225989
دورنگار:
017-32242438
017-32430522
017-32225989
سایت اختصاصی:
ijerr.gau.ac.ir
صندوق پستی:
15739-49138
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/06
سردبیر
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ارزیابی و مدل سازی محیط زیست، آمایش سرزمین، بهینه سازی کاربری ها
Abdolrasool Salmanmahiny
Professor environment College
Gorgan University
Specialist: Environmental assessment and modeling, Land Use Planning and Optimization
اعضای تحریریه
Andrea Emilio Rizzoli
Professor
Alexey Voinov
Professor
Specialist: Environmental Modeling
Anthony John Jakeman
Professor
Specialist: Environmental Management
Barry Croke
Associate Professor
Specialist: Surfacewater Hydrology, Hydrogeology, Natural Resource Management
John Norton

Specialist: Uncertainty handling, identification and sensitivity assessment of environmental models
Keith C. Clarke
Professor
Specialist: Geography
Leo Stroosnijder
Professor
Specialist: Land Degradation & Development
دکتر محمد پسرکلی
استاد
رشته تخصصی: اثر تنش های محیطی بر فیزیولوژی گیاهان، فیزیولوژی
Mohammad Pessarakli
Professor
Specialist: Physiology
دکتر رامین رحمانی
دانشیار دانشکده جنگلداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی جنگل
Ramin Rahmanii
Associate Professor Faculty of Forestry
Gorgan University
Specialist: Forest Ecology
دکتر مجید اونق
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی ، برنامه ریزی کاربری اراضی
majid onagh
Professor
Gorgan University
Specialist: Geomorphology, Land use planning
دکتر غلامعلی حشمتی
استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم گیاهی (اکولوژی مرتع)
Gholam Ali Heshmati
Professor School of Rangeland and Watershed Management
Gorgan University
Specialist: Plant Sciences (Rangeland Ecology)
محمدهادی معیری
دانشیار جنگلداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مدیریت اکوسیستم جنگل
Mohammadhadi Moayeri
Associate Professor, Forestry Department
Gorgan University
Specialist: Forest Ecosystem Management
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو
استاد تمام بهداشت و بیماریهای آبزیان-دانشکده شیلات و محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیوپاتولوژی آبزیان
Abdolmajid Hajimoradloo
Full Professor, Department of Aquaculture
Gorgan University
Specialist: physiopathology of aquatic animals
دکتر عادل سپهری
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان ، سنجش از دور
Adel Sepehry
Professor
Gorgan University
Specialist: Plant Ecology, Remote Sensing
دکتر شعبان شتایی جویباری
استاد گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم جنگل- سنجش از دور- سامانه اطلاعات جغرافیایی- مدلسازی مکانی- عکس های هوایی
Shaban Shataee Jouibary
Professor, Forestry department
Gorgan University
Specialist: Forest Sciences, Remote sensing , GIS, Spatial Modeling, Aerial photos
دکتر امیرحسین چرخابی
دانشیار
رشته تخصصی: حفاظت از خاک و آب و علوم زیست محیطی
Amir Hossein Charkhabi
Associate Professor
Specialist: Soil and Water Conservation and Environmental Science
دکتر عبدالرضا بهره مند
استاد تمام مهندسی هیدرولوژی، گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولوژی
Abdolreza Bahremand
Full Professor, Watershed Management
Gorgan University
Specialist: Hydrology Engineering
دبیراجرایی
رقیه صفری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: شیلات
Roghieh Safari

Gorgan University
Specialist: Fisheries
مدیرداخلی
دکتر امیر سعدالدین
دانشیار
رشته تخصصی: آبخیزداری
Amir Sadodin
Associate Professor
Specialist: Watershed Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹