درباره نشریه
ISSN:
2383-0662
eISSN:
2383-0670
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین مقدم حیدری
سردبیر:
دکتر غلامرضا زکیانی
مدیرداخلی:
مهدی محمدی
سایت اختصاصی:
logicalstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/09
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین مقدم حیدری
دانشیار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه علم و فناوری
Gholam Hosein Moghadam Heidari
Associate Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Philosophy of Science and Technology
سردبیر
دکتر غلامرضا زکیانی
دانشیار فلسفه، فلسفه، دانشکده ادبیات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه، منطق
Gholamreza Zakyani
Associate Professor, phijosophy, phijosophy, persian litereture
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Logic
اعضای تحریریه
دکتر مهدی گلشنی
استاد تمام دانشکده فیزیک و گروه فلسفه علم
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فلسفه، فیزیک
Mehdi Golshani
Full Professor, Physics
Sharif University of Technology
Specialist: Philosophy, Physics
دکتر یحیی یثربی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر عبدالله نصری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Abdollah Nasri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Western philosophy
دکتر غلامحسین مقدم حیدری
دانشیار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه علم و فناوری
Gholam Hosein Moghadam Heidari
Associate Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Philosophy of Science and Technology
علیرضا منصوری
دانشیار فلسفه علم و تکنولوژی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Alireza Mansouri
Associate Professor, Philosophy of Science and Technology
Institute For Humanities And Cultural Studies
دکتر اسدالله فلاحی
استاد تمام منطق
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: منطق
Asadollah Fallahi
Full Professor, Logic
Specialist: Logic
دکتر محمدعلی اژه ای
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mohamad Ali Ejeii
Professor
University of Isfahan
Specialist: Philosophy, Western Philosophy
دکتر غلامرضا زکیانی
دانشیار فلسفه، فلسفه، دانشکده ادبیات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه، منطق
Gholamreza Zakyani
Associate Professor, phijosophy, phijosophy, persian litereture
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Logic
دکتر لطف الله نبوی
دانشیار گروه فلسفه، حکمت و منطق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: منطق، فلسفه
Lotfollah Nabavi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Logic, philosophy
مدیرداخلی
مهدی محمدی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه، علوم سیاسی
Mehdi Mohammadi
Masters
Specialist: Philosophy, political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۱