درباره نشریه
ISSN:
2383-0468
eISSN:
2383-0476
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
سید آیت الله میرزایی
سردبیر:
دکتر سید جواد میری
مدیر اجرایی:
سید مختار مومنی
سایت اختصاصی:
socialstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده علوم اجتماعی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/03
مدیر مسئول
سید آیت الله میرزایی

سردبیر
دکتر سید جواد میری
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Javad Miri
Associate Professor
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
علی اکبر مهدی

دکتر نعمت الله فاضلی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Full Professor, Social Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Demographics
حمید عباداللهی چنذانق
دانشیار جامعه شناسی، علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی توسعه
Hamid Ebadollahi Chanzanagh
Associate Professor, Social sciences department
University of Guilan
Specialist: Historical sociology, Cultural sociology, Sociology of development
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر احمد کتابی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، جامعه شناسی
Ahmad Ketabi
Professor of the Humanities Research Institute
Specialist: Economy, Sociology
دکتر ناهید مویدحکمت
ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nahid Moayed Hekmat
Department of Social Studies Research
Specialist: Sociology
Jasent Salibi
Jasent Salibi
Associate Professor
Specialist: Sociology
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
مدیر اجرایی
سید مختار مومنی
سید مختار مومنی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه منطق
Seyyed Mokhtar Momeni
Masters
Specialist: Philosophy of logic
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۷