درباره نشریه
ISSN:
2383-0468
eISSN:
2383-0476
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر نعمت الله فاضلی
سردبیر:
دکتر احمد کتابی
مدیر اجرایی:
سیدمختار مومنی
سایت اختصاصی:
socialstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده علوم اجتماعی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/26
مدیر مسئول
دکتر نعمت الله فاضلی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
سردبیر
دکتر احمد کتابی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، جامعه شناسی
Ahmad Ketabi
Professor of the Humanities Research Institute,
Specialist: Economy, Sociology
هیات تحریریه
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر احمد کتابی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، جامعه شناسی
Ahmad Ketabi
Professor of the Humanities Research Institute,
Specialist: Economy, Sociology
دکتر سیدبیوک محمدی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Seyyed Biuk Mohammadi
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر مهرداد نورایی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Nooraee
Associate Professor of Humanities Research Institute,
Specialist: Sociology
دکتر حمید تنکابنی
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hamid Tonkaboni
Associate Professor,
Specialist: Sociology
دکتر سیدجواد میری
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
seyyed Javad miri
Associate Professor,
Specialist: Sociology
دکتر ناهید مویدحکمت
ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nahid Moayed Hekmat
Department of Social Studies Research,
Specialist: Sociology
دکتر ژاسنت صلیبی
دکتر ژاسنت صلیبی
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Jasent Salibi
Associate Professor,
Specialist: Sociology
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
مدیر اجرایی
سیدمختار مومنی
سیدمختار مومنی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه منطق
Seyyed Mokhtar Momeni
Masters,
Specialist: Philosophy of logic
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۴