درباره نشریه
ISSN:
2383-0689
eISSN:
2383-0697
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر اعظم قاسمی
سردبیر:
دکتر طاهره کمالی زاده
مدیر اجرایی:
آمیتیس جوادشهیدی
سایت اختصاصی:
wisdom.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تلفن:
021-88619265
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر اعظم قاسمی
استادیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه
Azam Ghasemi
Assistant Professor of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر طاهره کمالی زاده
دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Tahereh Kamalizadeh
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Islamic Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر طاهره کمالی زاده
دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Tahereh Kamalizadeh
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Islamic Philosophy
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
محمد قشیقش
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مولا اسماعیل مراکش
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی و منطق
Mohamed Kechikeche
Professor Faculty of Letters & Human Sciences, Moulay Ismail University, Meknes, Morocco
Specialist: Islamic philosophy & Logic
دکتر غلامحسین مقدم حیدری
دانشیار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه علم و فناوری
Gholam Hosein Moghadam Heidari
Associate Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Philosophy of Science and Technology
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor Institute of History
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History of Persia
دکتر مرتضی شجاری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، عرفان نظری
Morteza Shajari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Islamic philosophy
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
Caner K. Dagli

مهدی امین رضوی

دکتر غلامحسین خدری
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Hossein Khadri
Associate Professor
Specialist: Philosophy
دکتر سید حمید طالب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Hamid Talebzadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
آمیتیس جوادشهیدی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی طراحی محیط زیست
Amitis Javadshahidi
Masters
Specialist: MSc Engineering of Environmental Design
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۲