درباره نشریه
ISSN:
2383-062X
eISSN:
2383-0638
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر سیده زهرا اجاق
سردبیر:
دکتر سید بیوک محمدی
مدیر اجرایی:
مهدی محمدی
سایت اختصاصی:
mediastudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 شرقی، کوچه اول، بن بست احداثی، پلاک 6، طبقه 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر مجله رسانه و فرهنگ
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/16
مدیر مسئول
دکتر سیده زهرا اجاق
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: رسانه و ارتباطات
Seyyedeh Zahra Ojagh
Assistant Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Media and Communications
سردبیر
دکتر سید بیوک محمدی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Seyyed Biuk Mohammadi
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Sociology, social Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حمید عبداللهیان
استاد جامعه شناسی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor, Communication and Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر ناهید مویدحکمت
ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nahid Moayed Hekmat
Department of Social Studies Research
Specialist: Sociology
دکتر احمد کتابی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، جامعه شناسی
Ahmad Ketabi
Professor of the Humanities Research Institute
Specialist: Economy, Sociology
دکتر حسن خجسته باقرزاده
استاد مدیریت راهبردی، گروه رادیو، دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Hassan Khojasteh Bagherzadeh
Professor, Radio Group, IRIB University
Iran Broadcasting University
Specialist: strategic Managment
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر سید حسن حسینی سروری
دانشیار دانشکده فلسفه ی علم
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فلسفه علم، فلسفه رسانه، الهیات، فلسفه و کلام اسلامی
Seyed Hasan Hoseini sorouri
Associate Professor Faculty of Philosophy of Science
Sharif University of Technology
Specialist: Department of Philosophy of Science, Theology, Philosophy and Islamic Theology
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر سید وحید عقیلی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Seyyed Vahid Aghili
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Social Communication Sciences
دکتر علی اصغر کیا
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
مدیر اجرایی
مهدی محمدی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه، علوم سیاسی
Mehdi Mohammadi
Masters
Specialist: Philosophy, political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۴