درباره نشریه
ISSN:
2383-062X
eISSN:
2383-0638
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر محمود کریمی علوی
سردبیر:
دکتر سید بیوک محمدی
مدیر اجرایی:
مهدی محمدی
سایت اختصاصی:
mediastudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 شرقی، کوچه اول، بن بست احداثی، پلاک 6، طبقه 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر مجله رسانه و فرهنگ
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/27
مدیر مسئول
دکتر محمود کریمی علوی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: رسانه و ارتباطات
Mahmoud Karimi Alavi
Assistant Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Media and Communications
سردبیر
دکتر سید بیوک محمدی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Seyyed Biuk Mohammadi
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Sociology, social Sciences
اعضای تحریریه
دکتر امیرعبدالرضا سپنجی
استادیار
رشته تخصصی: ارتباطات
Amir Abdolreza Sepanji
Assistant Professor
Specialist: connections
دکتر سیده زهرا اجاق
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: رسانه و ارتباطات
Seyyedeh Zahra Ojagh
Assistant Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Media and Communications
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر سید حسن حسینی سروری
دانشیار دانشکده فلسفه ی علم
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فلسفه علم، فلسفه رسانه، الهیات، فلسفه و کلام اسلامی
Seyed Hasan Hoseini sorouri
Associate Professor Faculty of Philosophy of Science
Sharif University of Technology
Specialist: Department of Philosophy of Science, Theology, Philosophy and Islamic Theology
دکتر عباسعلی رستمی نسب
دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Abbas Ali Rostaminasab
Associate Professor Department of Educational Sciences
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: philosophy of education
دکتر سعید زاهدزاهدانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeid Zahed Zahedani
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر سید وحید عقیلی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Seyyed Vahid Aghili
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Social Communication Sciences
دکتر علی اصغر کیا
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر طیبه ماهروزاده
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Tayebeh Mahroozadeh
Associate Professor Department of Educational Planning and Management
University of Alzahra
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید بیوک محمدی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Seyyed Biuk Mohammadi
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر مهرداد نورایی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Nooraee
Associate Professor of Humanities Research Institute
Specialist: Sociology
دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
دکتر محسن نیازی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohsen Niazi
Professor
University of Kashan
Specialist: social Sciences
مدیر اجرایی
مهدی محمدی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه، علوم سیاسی
Mehdi Mohammadi
Masters
Specialist: Philosophy, political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۳