درباره نشریه
ISSN:
2099-8002
eISSN:
2383-0824
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر سید مصطفی عاصی
سردبیر:
زهره زرشناس
مدیر اجرایی:
آمیتیس جوادشهیدی
ویراستار فارسی:
فرزانه وزوایی
ویراستار فارسی:
زهره فتحی
ویراستار فارسی:
معصومه پوراسدیان
ویراستار فارسی:
رضا حسینی
سایت اختصاصی:
languagestudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/02
مدیر مسئول
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
سردبیر
زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی.پژوهشکده زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ایرن شناسی ، زبان و ادبیات سغدی، زبان و ادبیات اوستایی، زبان و ادبیات مانوی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی
Zohreh Zarshenas
Professor, Old and Middle Iranian Languages and Culture
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Iranian Studies, Sogdian Language & literature, Avestan Language & literature, Manichean Middle persian & Parthian Language & literature
اعضای تحریریه
دکتر ژاله آموزگار
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اسطوره شناسی،زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی
Jaleh Amoozegar
Professor
University of Tehran
Specialist: Mythology, ancient languages
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی، زبانشناسی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Abolghasem Esmaeilpour Motlagh
Professor, Linguistics
Shahid Beheshti University
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان
Mahmoud Jafari Dehaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: mCulture and ancient languages
زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی.پژوهشکده زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ایرن شناسی ، زبان و ادبیات سغدی، زبان و ادبیات اوستایی، زبان و ادبیات مانوی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی
Zohreh Zarshenas
Professor, Old and Middle Iranian Languages and Culture
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Iranian Studies, Sogdian Language & literature, Avestan Language & literature, Manichean Middle persian & Parthian Language & literature
دکتر ویدا شقاقی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Vida Shaghaghi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public Linguistics
دکتر احمد صفار مقدم
استاد گروه زبان شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی، آزوفا: آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به غیر فارسی زبانان
Ahmad Saffar Moqaddam
Professor, Linguistics of Department
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Public Linguistics, AZOFA
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر یحیی مدرسی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Yahya Moddaresi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social linguistics, Linguistics
دکتر کتایون مزداپور
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Katayoun Mazda Pour
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Ancient culture and languages
ویراستار فارسی
فرزانه وزوایی

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی ایران
Farzaneh Vezvaee

Specialist: Iranian ancient culture and languages
زهره فتحی

معصومه پوراسدیان

رضا حسینی

مدیر اجرایی
آمیتیس جوادشهیدی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی طراحی محیط زیست
Amitis Javadshahidi
Masters
Specialist: MSc Engineering of Environmental Design
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۵