درباره نشریه
ISSN:
2099-8002
eISSN:
2383-0824
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر سید مصطفی عاصی
سردبیر:
دکتر زهره زرشناس
دستیار سردبیر:
فرزانه وزوایی
مدیر اجرایی:
آمیتیس جوادشهیدی
سایت اختصاصی:
languagestudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/13
مدیر مسئول
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
سردبیر
دکتر زهره زرشناس
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایرانی
Zohreh Zarshenas
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Ancient languages, Iranian culture and ancient languages
دستیار سردبیر
فرزانه وزوایی

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی ایران
Farzaneh Vezvaee

Specialist: Iranian ancient culture and languages
اعضای تحریریه
دکتر ژاله آموزگار
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اسطوره شناسی،زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی
Jaleh Amoozegar
Professor
University of Tehran
Specialist: Mythology, ancient languages
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Abolghasem Esmaeilpour Motlagh
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان
Mahmoud Jafari Dehaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: mCulture and ancient languages
دکتر حسن رضایی باغ بیدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Hasan Rezaei bagh Bidi
Professor
University of Tehran
Specialist: Culture and ancient languages
دکتر زهره زرشناس
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایرانی
Zohreh Zarshenas
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Ancient languages, Iranian culture and ancient languages
دکتر ویدا شقاقی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Vida Shaghaghi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public Linguistics
دکتر احمد صفاری مقدم
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ahmad Saffari Mighaddam
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Public Linguistics
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر یحیی مدرسی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Yahya Moddaresi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social linguistics, Linguistics
دکتر کتایون مزداپور
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Katayoun Mazda Pour
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Ancient culture and languages
مدیر اجرایی
آمیتیس جوادشهیدی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی طراحی محیط زیست
Amitis Javadshahidi
Masters
Specialist: MSc Engineering of Environmental Design
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۱