درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین
مدیر مسئول:
علی بهرامیان
سردبیر:
دکتر برزو فرهی بوزنجانی
مدیر اجرایی:
جعفر یوسفی
تلفن:
021-38554408
سایت اختصاصی:
jpas.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، اتوبان شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/05
مدیر مسئول
علی بهرامیان
علی بهرامیان
سردبیر
دکتر برزو فرهی بوزنجانی
دکتر برزو فرهی بوزنجانی
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
Borzou Farahi Bou Zanjani
Associate Professor, Imam Hossein University
هیات تحریریه
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting,
Specialist: Behavioral management (management improvement)
دکتر اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science, Security
دکتر منصور صادقی
دکتر منصور صادقی
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Arsalan Ghorbani Sheikh Neshin
Professor, International Relations Group, Kharazmi University
Specialist: International Relations
دکتر عبدالرسول میرقدری
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مخابرات
Abdolrasol Mirghadri
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
دکتر برزو فرهی بوزنجانی
دکتر برزو فرهی بوزنجانی
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
Borzou Farahi Bou Zanjani
Associate Professor, Imam Hossein University
دکتر قاسم کرامت
دکتر قاسم کرامت
دکتر قدیر نظامی پور
دانشگاه عالی دفاع ملی
Ghadir Nezami Pour
Supreme National Defense University
مدیر اجرایی
جعفر یوسفی
جعفر یوسفی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷