درباره نشریه
ISSN:
2537-1857
eISSN:
2645-5250
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین (دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم (ص))
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی برزنونی
سردبیر:
دکتر سید یحیی صفوی همامی
دبیراجرایی:
محمود عیوضلو
تلفن:
021-74188270
021-74188914
سایت اختصاصی:
ps.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم
صندوق پستی:
545-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/16
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی برزنونی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین
Mohammad Ali Bar Zanooni
Assistant Professor
Imam Hossein University
سردبیر
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
اعضای تحریریه
دکتر مهدی بزرگ زاده
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین
Mahdi Bozorg Zadeh
Assistant Professor
Imam Hossein University
دکتر محمدعلی برزنونی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین
Mohammad Ali Bar Zanooni
Assistant Professor
Imam Hossein University
دکتر سعید توکلی
عضو هیات علمی
دانشگاه جامع امام حسین
Saeed Tavakoli
Faculty member
Imam Hossein University
دکتر علی ثابت
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین
Ali Sabet
Assistant Professor
Imam Hossein University
دکتر رضا سراج
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین
Reaz Seraj
Assistant Professor
Imam Hossein University
دکتر سید ابراهیم قلی زاده
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
Seyyed Ebrahim Gholi Zadeh
Associate Professor
Imam Hossein University
دکتر محمدحسن محقق
عضو هیئت علمی
دانشگاه جامع امام حسین
Mohammad Hasan Mohaghegh
Faculty member
Imam Hossein University
دکتر اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر الله مراد سیف
دانشیار
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل
Allah Morad Seif

Specialist: international economics
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر حسین شریفی طرازکوهی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hosein Sharifi Tarazkoohi
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: International rights
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر منوچهر محمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Manoochehr Mohammadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Political Science
دبیراجرایی
محمود عیوضلو
پژوهشگر
دانشگاه جامع امام حسین
Mahmood Eyvaz Loo
Researcher
Imam Hossein University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۲