درباره نشریه
ISSN:
2537-1857
eISSN:
2645-5250
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع (دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم (ص))
مدیر مسئول:
دکتر علی کریم زاده
سردبیر:
دکتر سید یحیی صفوی همامی
دبیراجرایی:
محمود عیوضلو
تلفن:
021-74188270
021-74188914
سایت اختصاصی:
ps.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم
صندوق پستی:
545-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/10
مدیر مسئول
دکتر علی کریم زاده

Ali Karimzadeh

سردبیر
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
اعضای تحریریه
دکتر مهدی بزرگ زاده
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Mahdi Bozorg Zadeh
Assistant Professor
Imam Hossein University
محمدعلی برزنونی
استادیار مطالعات راهبردی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مطالعات فرهنگی، راهبردی، فقه، حقوق، امنیت، ارتباطات و...
Mohammad Ali Barzanouni
Assistant Professor, Strategic Studies
Imam Hossein University
دکتر سعید توکلی
عضو هیات علمی
دانشگاه جامع امام حسین ع
Saeed Tavakoli
Faculty member
Imam Hossein University
دکتر علی ثابت
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Ali Sabet
Assistant Professor
Imam Hossein University
دکتر رضا سراج
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Reaz Seraj
Assistant Professor
Imam Hossein University
دکتر سید ابراهیم قلی زاده
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Seyyed Ebrahim Gholi Zadeh
Associate Professor
Imam Hossein University
دکتر محمدحسن محقق
عضو هیئت علمی
دانشگاه جامع امام حسین ع
Mohammad Hasan Mohaghegh
Faculty member
Imam Hossein University
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر الله مراد سیف
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل
Allah Morad Seif
Associate Professor Department of Economics and Management
Imam Hossein University
Specialist: international economics
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر حسین شریفی طرازکوهی
استاد تمام حقوق بین الملل، حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hosein Sharifi Tarazkouhi
Full Professor, international law, international law, faculty of human science
Imam Hossein University
Specialist: International rights
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر منوچهر محمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Manoochehr Mohammadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Political Science
دبیراجرایی
محمود عیوضلو
پژوهشگر
دانشگاه جامع امام حسین ع
Mahmood Eyvaz Loo
Researcher
Imam Hossein University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۸