درباره نشریه
ISSN:
2251-6131
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام رضا
مدیر مسئول:
دکتر قدیر صیامی
سردبیر:
دکتر عزت الله عزتی
مدیرداخلی:
دکتر معصومه برقچی
تلفن:
051-38041 ، داخلی: 2255
دورنگار:
051-38041 ، داخلی: 2255
سایت اختصاصی:
jgk.imamreza.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار شهید منتظری، بین منتظری 5 و 7، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری، مرکز انتشارات کتب و نشریات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/09
مدیر مسئول
دکتر قدیر صیامی
دانشگاه بین المللی امام رضا
Ghadir Siami
Imam Reza International University
ویراستارفارسی
مصطفی لعل شاطری
دانشگاه فردوسی مشهد
Mostafa Laal Shateri
Ferdowsi University of Mashhad
ویراستار انگلیسی
امید اکبری
عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام رضا
Omid Akbari
Faculty member, English language group, Imam Reza International University
افسانه غنی زاده
Afsaneh Ghani Zadeh
سردبیر
دکتر عزت الله عزتی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی واقتصادی
Ezatollah Ezzati
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Human and economic geography
هیات تحریریه
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا سیاسی و ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی
Mohammad Reza Hafezniya
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Political Geography and Geopolitics, political geography
دکتر محمدتقی رضویان
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Taghi Razavian
Shahid Beheshti University
دکتر کرامت الله زیاری
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah zayyari
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor, Department of natural resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر سیدیحیی صفوی همامی
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor, Imam Hossein University
Specialist: political geography
مدیرداخلی
دکتر معصومه برقچی
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام رضا
Masoumeh Bargh Chi
Faculty member, Department of Urbanism, Imam Reza International University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۷