درباره نشریه
ISSN:
2251-6131
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام رضا
مدیر مسئول:
دکتر قدیر صیامی
سردبیر:
دکتر محمدتقی رضویان
مدیرداخلی:
دکتر مصطفی لعل شاطری
ویراستار فارسی:
دکتر مصطفی لعل شاطری
ویراستار انگلیسی:
امید اکبری
ویراستار انگلیسی:
افسانه غنی زاده
کارشناس:
زهرا خندان
تلفن:
051-38041 ، داخلی: 2255
دورنگار:
051-38041 ، داخلی: 2255
سایت اختصاصی:
jgk.imamreza.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار شهید منتظری، بین منتظری 5 و 7، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری، مرکز انتشارات کتب و نشریات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/05
مدیر مسئول
دکتر قدیر صیامی

دانشگاه بین المللی امام رضا
Ghadir Siami

Imam Reza International University
ویراستار فارسی
دکتر مصطفی لعل شاطری
دانش آموخته دکتری تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ هنر
Mostafa Lal Shateri
.Ph.D, history
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Art Historian
ویراستار انگلیسی
امید اکبری
استادیار آموزش زبان انگلیسی، زبان انگلیسی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام رضا
Omid Akbari
Assistant Professor, TESL, English Language Dept
Imam Reza International University
افسانه غنی زاده

Afsaneh Ghani Zadeh

سردبیر
دکتر محمدتقی رضویان
استاد تمام گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohammad Taghi Razavian
Full Professor, Department of Geography, School of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر حسن باستانی راد
استادیار تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Hassan Bastanirad
Assistant Professor, History, Faculty of Letters and Human Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: History of the Silk Road, Historical Geography, History of Iran, Cultural History
دکتر پیروز مجتهدزاده
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Pirouz Mojtahedzadeh
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: political geography
دکتر کاظم جاجرمی
دکتر کاظم جاجرمی

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر محمدتقی رضویان
استاد تمام گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohammad Taghi Razavian
Full Professor, Department of Geography, School of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
دکتر کرامت الله زیاری
استاد تمام برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی وبرنامه ریزی، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah Ziari
Full Professor, Urban Planning, Department of Geography and Planning , faculty of Geography,
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
مدیرداخلی
دکتر مصطفی لعل شاطری
دانش آموخته دکتری تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ هنر
Mostafa Lal Shateri
.Ph.D, history
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Art Historian
کارشناس
زهرا خندان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۱