درباره نشریه
ISSN:
1735-9367
eISSN:
2588-7076
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی
مدیر مسئول:
دکتر خلیل هلالی محمدی
سردبیر:
دکتر جعفر هزارجریبی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد جوانمرد
دبیر بخش:
دکتر علی جهانگیرپور
تلفن:
021-48931179
دورنگار:
021-48931179
سایت اختصاصی:
icra.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، ابتدای بزرگراه شهید خرازی، بعد از تقاطع غیر همسطح شهید خرازی و آزادگان، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکدة علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 1498619991
صندوق پستی:
1397-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/23
مدیر مسئول
دکتر خلیل هلالی محمدی
دانشگاه علوم انتظامی
Khalil Helali Mohammadi
Amin Police University
سردبیر
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
هیات تحریریه
دکتر خلیل هلالی محمدی
دانشگاه علوم انتظامی
Khalil Helali Mohammadi
Amin Police University
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر حسین آقابابایی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فقه و حقوق جزا
Hossein Agha Babaee
Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
Specialist: hbabai2002[at]yahoo.com
دکتر ناصر جمالزاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Naser Jamalzadeh
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
دکتر غلامرضا محمدنسل
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Gholam Reza Mohammad Nasl
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر اکبر وروایی
استاد دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor, Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر قدیر نظامی پور
دانشگاه عالی دفاع ملی
Ghadir Nezami Pour
Supreme National Defense University
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر جعفر حسین پور
دانشگاه علوم انتظامی
Jafar Hosein Pour
Amin Police University
دبیر بخش
دکتر علی جهانگیرپور
دانشگاه علوم انتظامی
Ali Jahan Gir Pour
Amin Police University
مدیر اجرایی
دکتر محمد جوانمرد
دانشگاه علوم انتظامی
Mohammad Javan Mard
Amin Police University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۷