درباره نشریه
ISSN:
2538-5739
eISSN:
2538-4821
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گلستان
مدیر مسئول:
دکتر خدارحم بزی
سردبیر:
دکتر جعفر میرکتولی
مدیرداخلی:
دکتر غلامرضا روشن
ویراستار فارسی:
مریم میرفندرسکی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی درخشان
کارشناس:
دکتر نرگس سلیمانی
تلفن:
017-32322813
سایت اختصاصی:
gps.gu.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان بهشتی، دانشگاه گلستان، ، کدپستی: 1574949138
صندوق پستی:
155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/23
مدیر مسئول
دکتر خدارحم بزی
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Khoda Rahm Bazi
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Geography and Urban Planning
سردبیر
دکتر جعفر میرکتولی
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی شهری
Jafar Mirkatouli
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Geography - Urban Planning
اعضای تحریریه
José A. Orosa

دکتر مسعود صفایی پور
استاد تمام
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Massoud Safaeepour

Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Geography and Urban Planning
علی اکبر نجفی کانی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه مازندران
Ali Akbar Najafi Kani
Associate Professor, geograpgy and rural planning
دانشگاه مازندران
Specialist: geography and rural planning
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر غلامعلی حشمتی
استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم گیاهی (اکولوژی مرتع)
Gholam Ali Heshmati
Professor School of Rangeland and Watershed Management
Gorgan University
Specialist: Plant Sciences (Rangeland Ecology)
دکتر جعفر میرکتولی
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی شهری
Jafar Mirkatouli
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Geography - Urban Planning
دکتر مصطفی رقیمی
استاد
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: زمین شناسی
Mostafa Raghimi
Professor
Golestan University
Specialist: Geology
دکتر شهرام روستایی
استاد جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی -دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei
Professor, geomorphology
University of Tabriz
Specialist: physical geography, geomorphology
علیرضا خواجه شاهکوهی
استادیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی روستایی
Ali Reza Khajeh Shahkoohi
Assistant Professor
Golestan University
Specialist: Geography - Rural Planning
ویراستار فارسی
مریم میرفندرسکی
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
ویراستار انگلیسی
دکتر علی درخشان
استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه گلستان
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Derakhshan
Professor, Department of English Language and Literature
Golestan University
Specialist: Applied Linguistics
کارشناس
دکتر نرگس سلیمانی

Narges Soleimani

مدیرداخلی
دکتر غلامرضا روشن
گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: آب و هواشناسی، جغرافیا
Gholamreza Roshan

Golestan University
Specialist: Climatology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۳