درباره نشریه
ISSN:
2538-5739
eISSN:
2538-4821
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گلستان
مدیر مسئول:
دکتر خدارحم بزی
سردبیر:
دکتر جعفر میرکتولی
مدیرداخلی:
دکتر عبدالعظیم قانقرمه
کارشناس:
مریم سلیمانی
کارشناس:
نرگس سلیمانی
تلفن:
017-32322813
سایت اختصاصی:
gps.gu.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان بهشتی، دانشگاه گلستان، ، کدپستی: 1574949138
صندوق پستی:
155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/01
مدیر مسئول
خدارحم بزی
دانشیار دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Khoda Rahm Bazi
Associate Professor, Golestan University
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستارفارسی
مریم میرفندرسکی
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Specialist: Persian the literature
سردبیر
جعفر میرکتولی
دانشیار دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی شهری
Jafar Mirkatouli
Associate Professor, Golestan University
Specialist: Geography - Urban Planning
هیات تحریریه
احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
سیدحسن مطیعی لنگرودی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
غلامعلی حشمتی
استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم گیاهی (اکولوژی مرتع)
Gholam Ali Heshmati
Professor, School of Rangeland and Watershed Management, Gorgan University
Specialist: Plant Sciences (Rangeland Ecology)
جعفر میرکتولی
دانشیار دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی شهری
Jafar Mirkatouli
Associate Professor, Golestan University
Specialist: Geography - Urban Planning
مصطفی رقیمی
استاد دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: زمین شناسی
Mostafa Raghimi
Professor, Golestan University
Specialist: Geology
شهرام روستایی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا- ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei
Professor, University of Tabriz
Specialist: Geography-Geomorphology
علیرضا خواجه شاهکوهی
استادیار دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی روستایی
Ali Reza Khajeh Shahkoohi
Assistant Professor, Golestan University
Specialist: Geography - Rural Planning
نادر بیرودیان
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
Nader Biroodian
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Meteorology
مجید اونق
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی ، برنامه ریزی کاربری اراضی
majid onagh
Professor, Gorgan University
Specialist: Geomorphology, Land use planning
ویراستار انگلیسی
علی درخشان
استادیار
رشته تخصصی: علی درخشان
Ali Derakhshan
Assistant Professor,
بهزاد پورقریب
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Behzad poorgharib
Assistant Professor,
Specialist: English literature
کارشناس
نرگس سلیمانی
Narges Soleimani
مدیرداخلی
عبدالعظیم قانقرمه
استادیار دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- اقلیم
Abdolazim Ghanghermeh
Assistant Professor, Golestan University
Specialist: Geography-climate
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۳