درباره نشریه
ISSN:
2345-2447
eISSN:
2322-5750
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا باقری
سردبیر:
دکتر رضا باقری
مدیر اجرایی:
دکتر شهرزاد محمدزاده لاری
ویراستار انگلیسی:
شیوا لاری
تلفن:
051-38022331
051-38594083
دورنگار:
051-38022331
051-38594083
سایت اختصاصی:
jctm.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار سینا، بیمارستان امام رضا، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/05
مدیر مسئول
دکتر رضا باقری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی قفسه سینه
Reza Bagheri
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Thoracic Surgeon
سردبیر
دکتر رضا باقری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی قفسه سینه
Reza Bagheri
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Thoracic Surgeon
اعضای تحریریه
دکتر محمود شبستری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Mahmood Shabestari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Cardiologist
دکتر مصطفی قانعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
Stefano Gasparini
Associate Professor
Specialist: Pulmunologist
دکتر علی صالحی

رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Ali Salehi

Specialist: Anesthesiologist
Michel Piotin

Specialist: Radiologist
Semra Bilaceroglu

دکتر عباس اردهالی

رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Abbas Ardehali

Specialist: Thoracic Surgeon
Ayman Salem

Specialist: Consultant Pulmonologist
دکتر علی صدوقی

Ali Sadoughi

Specialist: Pulmonologist
Amolkumar Diwan

Specialist: Consultant Interventional Pulmonologist
Isnin Anang Marhana

Specialist: Interventional Pulmonologist Consultant
Julio Gomez Seco

Specialist: Pulmonologist
Anand Agrawal

Specialist: Pulmonologist
دکتر احسان فیاض زاده

Ehsan Fayazzadeh

Specialist: Radiology Research Fellow
Arif Hussain

Specialist: Pulmonologist
دکتر کتایون صفوی

رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Katayoon Safavi

Specialist: Pulmonologist
دکتر مصطفی تبسمی

رشته تخصصی: پزشکی ریوی ، مراقبتهای ویژه و داروی پیوند ریه
Mostafa Tabassomi

Specialist: Pulmonary, Critical Care and lung transplant Medicine
دکتر غلامعلی گدازنده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Gholamali Godazandeh
Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Thoracic Surgeon
دکتر ساویز پژهان
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Saviz Pejhan
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Thoracic Surgeon
دکتر ابوالقاسم دانشورکاخکی

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Abolghasem Daneshvar Kakhaki

Shahid Beheshti University
Specialist: Thoracic Surgeon
دکتر مریم رحمانی
دانشیار مرکز تصویربرداری پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: رادیولوژیست
Maryam Rahmani
Associate Professor Medical Imaging Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiologist
دکتر محمد بهگام شادمهر

Mohammad Behgam Shadmehr

دکتر شهریار هاشم زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Shahryar Hashemzadeh
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: thoracic surgery
دکتر سید عباس طباطبایی
استاد گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Seyyed Abbas Tabatabaei
Professor Department of Surgery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر حمیدرضا ابطحی

Hamidreza Abtahi

دکتر محمد توحیدی
استاد مرکز تحقیقات COPD
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Mohammad Towhidi
Professor COPD Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
دکتر محمدرضا لشکری زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Mohammad Reza Lashkarizadeh
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: thoracic surgery
دکتر مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Corlateanu Alexandru
Associate Professor
Specialist: Pulmunologist
ویراستار انگلیسی
شیوا لاری
کارشناسی ارشد
Shiva Mohammadzadeh Lari
Masters
مدیر اجرایی
دکتر شهرزاد محمدزاده لاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Shahrzad Mohammadzade Lari
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۹