درباره نشریه
ISSN:
2345-4024
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع (دانشکده و پژوهشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات)
مدیر مسئول:
یعقوب قانع قره باغ
سردبیر:
دکتر عباس شیخی
جانشین سردبیر:
دکتر سید محمد علوی
مدیر اجرایی:
مهندس سعید زردار
ویراستار فارسی:
مهندس سعید زردار
صفحه آرا:
مهندس کوثر زراعتی رکنی
کارشناس:
مهندس کوثر زراعتی رکنی
تلفن:
021-74189191
021-74189194
دورنگار:
021-93227137
سایت اختصاصی:
radar.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، دانشکده و پژوهشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، معاونت پژوهش، دفتر مجله
صندوق پستی:
183-16585
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
یعقوب قانع قره باغ

کارشناس
مهندس کوثر زراعتی رکنی

رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Kosar Zeraati Rokni

Specialist: industrial engineering
سردبیر
دکتر عباس شیخی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مخابرات
Abbas Sheikhi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Telecommunications
جانشین سردبیر
دکتر سید محمد علوی
دانشیار دانشکده برق
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Seyed Mohammad Alavi
Associate Professor, electrical dept
Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
اعضای تحریریه
صفا خزایی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: عمران
دکتر محمدحسن باستانی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات- رادار
Mohammad Hasan Bastani
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Radar communication
دکتر محمدرضا تابان
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مخابرات- رادار
Mohammad Reza Taban
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Radar communication
دکتر محمد سلیمانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad .Soliymani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر فرخ حجت کاشانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Farrokh Hojjat Kashani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر سید محمود مدرس هاشمی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مخابرات
Seyyed Mahmoud Modarres Hashemi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر محمدمهدی نایبی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad Mahdi Nayebi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Telecommunications
ویراستار فارسی
مهندس سعید زردار

دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: سلولی مولکولی
Saeid Zardar

Imam Hossein University
Specialist: Molecular cell
مدیر اجرایی
مهندس سعید زردار

دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: سلولی مولکولی
Saeid Zardar

Imam Hossein University
Specialist: Molecular cell
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۶