درباره نشریه
ISSN:
2252-0686
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد نوابخش
سردبیر:
دکتر سروش فتحی
مدیرداخلی:
دکتر مهدی مختارپور
تلفن:
021-44804145
سایت اختصاصی:
jisds.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/29
مدیر مسئول
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر سروش فتحی
دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Soroush Fathi
Associate Professor, Department of sociology ,Faculty of Humanities
West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر غلامعباس توسلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
gholam Abbas Tavassoli
Professor
University of Tehran
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر علیرضا کلدی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Alireza Kaldi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Sociology
دکتر سیف الله سیف اللهی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seifollah Seifollahi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر سید محمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor science and research unite
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر منصور وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Vosoughi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
مدیرداخلی
دکتر مهدی مختارپور
استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: آمار، جامعه شناسی
Mehdi Mokhtarpour
Assistant Professor, Department of Sociology
West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Statistics, Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۶