درباره نشریه
ISSN:
3273-2345
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مدیر مسئول:
دکتر منصور حقیقتیان
سردبیر:
دکتر فریدون وحیدا
مدیر اجرایی:
سارا ملاسعیدی
تلفن:
031-53337313
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/urb
نشانی:
دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دفتر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، ، کدپستی: 8641687511
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
مدیر مسئول
دکتر منصور حقیقتیان
دانشیار واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Haghighatian
Associate Professor Dehaghan branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر فریدون وحیدا
استاد واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Freydoon Vahida
Professor Dehaghan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر منصور حقیقتیان
دانشیار واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Haghighatian
Associate Professor Dehaghan branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر فریدون وحیدا
استاد واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Freydoon Vahida
Professor Dehaghan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر مصطفی ازکیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و مردم شناسی توسعه روستایی
Mostafa Azkia
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology and Anthropology of Rural Development
دکتر ابراهیم انصاری
دانشیار واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Ansari
Associate Professor Dehaghan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر محمدتقی ایمان
استاد جامعه شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Sociology
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر فروغ السادات عریضی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
ForooghoSadat Oraizi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology
مدیر اجرایی
سارا ملاسعیدی
واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Sara Molla Saeidi
Dehaghan Unit
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۲