درباره نشریه
ISSN:
3273-2345
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مدیر مسئول:
دکتر منصور حقیقتیان
سردبیر:
دکتر فریدون وحیدا
مدیر اجرایی:
دکتر منیره یزدانی
تلفن:
031-53337313
سایت اختصاصی:
urb.dehaghan.ac.ir
نشانی:
دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دفتر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، ، کدپستی: 8641687511
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/01
مدیر مسئول
دکتر منصور حقیقتیان
دانشیار واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Haghighatian
Associate Professor, Dehaghan branch,
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر فریدون وحیدا
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Freydoon Vahida
Professor, Dehaghan Unit,
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
دکتر منصور حقیقتیان
دانشیار واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Haghighatian
Associate Professor, Dehaghan branch,
Specialist: Sociology
دکتر فریدون وحیدا
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Freydoon Vahida
Professor, Dehaghan Unit,
Specialist: Sociology
دکتر مصطفی ازکیا
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و مردم شناسی توسعه روستایی
Mostafa Azkia
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology and Anthropology of Rural Development
دکتر ابراهیم انصاری
دانشیار واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Ansari
Associate Professor, Dehaghan unit,
Specialist: Sociology
دکتر محمدتقی ایمان
استاد گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Department of Sociology and Social Planning, University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر نصرالله پورافکاری
دانشیار واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nasrollah poor Afkari
Associate Professor, Shushtar Unit,
Specialist: Sociology
دکتر مسعود تقوایی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor, University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر فروغ السادات عریضی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
ForooghoSadat Oraizi
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Sociology
مدیر اجرایی
دکتر منیره یزدانی
مربی واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Monireh yazdani
Dehaghan Unit,
Specialist: Demographics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۰