درباره نشریه
ISSN:
2538-5038
eISSN:
2538-4929
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
مدیر مسئول:
دکتر حسام الدین آشنا
سردبیر:
دکتر عباس ملکی
دبیراجرایی:
علیرضا روحانی
مدیرداخلی:
الهه اصلاحی
تلفن:
021-64453046-9
دورنگار:
021-64453046-9
سایت اختصاصی:
sspp.iranjournals.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاستور شرقی، کوچه خورشید، پلاک 52، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
775-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/29

این نشریه تا شماره 19 با نام مطالعات راهبردی جهانی شدن منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر حسام الدین آشنا
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Hesammodin Ashna
Associate Professor,
Specialist: culture and communication
سردبیر
دکتر عباس ملکی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سیاستگذاری انرژی
Abass Maleki
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Energy Policy
هیات تحریریه
دکتر ابراهیم حاجیانی
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Hajianai
Associate Professor,
Specialist: Sociology
دکتر علی کریمی
دانشیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Political Sciences
دکتر محسن رنانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد بخش عمومی
Mohsen Renani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Public Sector Economics
دکتر سلیمان پاک سرشت
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Soleiman Pakseresht
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Political Sociology
دکتر محمدرضا تاجیک
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Reza Tajik
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر کیومرث اشتریان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی
Kiumarth Ashtarian
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political science, Public policy
دکتر هادی خانیکی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر عباس ملکی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سیاستگذاری انرژی
Abass Maleki
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Energy Policy
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر محمد فاضلی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Fazeli
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Political Sociology
دکتر بهزاد سلطانی
دانشیار دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مکانیک
Behzad Soltani
Associate Professor, University of Kashan
Specialist: the mechanic
دبیراجرایی
علیرضا روحانی
مدیرکل امور اجرایی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
رشته تخصصی: تاریخ
Alireza Rohani
Executive Director of the Presidential Center for Strategic Studies,
Specialist: History
مدیرداخلی
الهه اصلاحی
کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
رشته تخصصی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
Elahe Eslahi
Expert Center for Presidential Strategic Studies,
Specialist: Library and information science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۰