درباره نشریه
ISSN:
2538-5038
eISSN:
2538-4929
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
مدیر مسئول:
دکتر محمدصادق خیاطیان
مدیر مسئول:
دکتر محمدصادق خیاطیان
سردبیر:
دکتر مهدی الیاسی
جانشین سردبیر:
دکتر کیارش فرتاش
دبیراجرایی:
علیرضا روحانی
مدیرداخلی:
الهه اصلاحی
تلفن:
021-64453046-9
دورنگار:
021-64453046-9
سایت اختصاصی:
sspp.iranjournals.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاستور شرقی، کوچه خورشید، پلاک 52، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
775-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/17
مدیر مسئول
دکتر محمدصادق خیاطیان
دکتر محمدصادق خیاطیان
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
دکتر محمدصادق خیاطیان
دکتر محمدصادق خیاطیان
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
سردبیر
دکتر مهدی الیاسی

جانشین سردبیر
دکتر کیارش فرتاش
استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری
دانشگاه شهید بهشتی
Kiarash Fartash
Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies
Shahid Beheshti University
دبیراجرایی
علیرضا روحانی
مدیرکل امور اجرایی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
رشته تخصصی: تاریخ
Alireza Rohani
Executive Director of the Presidential Center for Strategic Studies
Specialist: History
اعضای تحریریه
دکتر ابوذر گوهری مقدم
استادیار
Aboozar Gohari moghaddam
Assistant Professor
دکتر سید سروش قاضی نوری
استاد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Seyyed Soroush Ghazinoori
Professor
Specialist: Industrial Management
دکتر ابراهیم فیاض
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مردم شناسی
Ebrahim Fayaz
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Anthropology
دکتر عادل پیغامی

دکتر محسن رنانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد بخش عمومی
Mohsen Renani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Public Sector Economics
دکتر کیومرث اشتریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی
Kiumarth Ashtarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science, Public policy
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر بهزاد سلطانی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مکانیک
Behzad Soltani
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: the mechanic
مدیرداخلی
الهه اصلاحی
کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
رشته تخصصی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
Elahe Eslahi
Expert Center for Presidential Strategic Studies
Specialist: Library and information science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۷