درباره نشریه
ISSN:
1735-8256
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی
مدیر مسئول:
دکتر ناصر نبی زاده
سردبیر:
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
مدیر اجرایی:
مهین زرنگ
مدیرداخلی:
دکتر حامد رضایی
تلفن:
056-32323393
056-32323394
دورنگار:
056-32323393
056-32323394
سایت اختصاصی:
www.farhangekhorasan.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان شهید محلاتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، دبیرخانه شورای پژوهشی
اشتراک:
دورنگار:
056-32323393
056-32323394
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/02

 

 

 

مدیر مسئول
دکتر ناصر نبی زاده

Naser Nabizadeh

سردبیر
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تاریخ
Zahra AliZadeh Birjandi
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: history
اعضای تحریریه
دکتر محمدباقر آخوندی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: پژوهش و هنر، جامعه شناسی
Mohammad Bagher Akhoundi
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Birjand
Specialist: Sociology
دکتر حبیب الله احمدی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Habibollah Ahmadi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر بی بی اقدس اصغری
استادیار واحد گناباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مردم شناسی
Bibi Aghdas Asghari
Assistant Professor Gonabad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Anthropology
دکتر محمدعلی بیدختی
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: پژوهش و هنر، : تاریخ هنر-کلیات هنر-فلسه هنر-عکاسی - تاریخ فرش -صنایع دستی
Mohammad Ali Bidokhti
Assistant Professor
University of Birjand
Specialist: Research and Art, : Art History - General Art - Scale Art - Photography - Carpet History - Handicrafts
دکتر هادی پورشافعی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Hadi Pourshafei
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Educational Science
دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر مفید شاطری
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mofid Shateri
Assistant Professor
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تاریخ
Zahra AliZadeh Birjandi
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: history
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
دکتر جواد میکانیکی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Javad Mikaniki
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر احمد کامیابی مسک
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تئاتر و ادبیات، مطالعات تئاتری
Ahmad Kamyabi Mask
Professor
University of Tehran
Specialist: Theatrical studies
ویراستارفارسی
سید نورالله نصراللهی
مربی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Noorollah Nasrollahi

University of Birjand
Specialist: Information Science and Knowledge
ویراستار انگلیسی
دکتر الهه توشه

دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Elaheh Toosheh

University of Birjand
Specialist: English language
مدیر اجرایی
مهین زرنگ
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Mahin Zerang

Specialist: Persian the literature
مدیرداخلی
دکتر حامد رضایی

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamed Rezaee

Specialist: Private law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷