درباره نشریه
ISSN:
1735-8256
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی
مدیر مسئول:
علی فرخنده
سردبیر:
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
مدیر اجرایی:
مهین زرنگ
مدیرداخلی:
محمود رمضانی
ویراستار فارسی:
بهارک ولی نیا
ویراستار فارسی:
سید نورالله نصراللهی
ویراستار انگلیسی:
رادان انگلیش ادیت
صفحه آرا:
فائزه دستگردی
تلفن:
056-32323393
056-32323394
دورنگار:
056-32323393
056-32323394
سایت اختصاصی:
www.farhangekhorasan.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان شهید محلاتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، دبیرخانه شورای پژوهشی
اشتراک:
دورنگار:
056-32323393
056-32323394
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/25

 

 

 

مدیر مسئول
علی فرخنده

سردبیر
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تاریخ
Zahra Alizadeh Birjandi
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: history
اعضای تحریریه
دکتر محمد بهنام فر
استاد رشته زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه بیرجند
Mohammad Behnamfar
Professor, Department of Persian Language and Literature
University of Birjand
Willem Floor

Specialist: history
Alexander Chulukhadze

دکتر حبیب الله احمدی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Habibollah Ahmadi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
هادی پورشافعی

Hadi Pourshafei

دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر مفید شاطری
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mofid Shateri
Assistant Professor
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تاریخ
Zahra Alizadeh Birjandi
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: history
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
دکتر جواد میکانیکی
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Javad Mikaniki
Associate Professor, Geography Department
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر احمد کامیابی مسک
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تئاتر و ادبیات، مطالعات تئاتری
Ahmad Kamyabi Mask
Professor
University of Tehran
Specialist: Theatrical studies
ویراستار فارسی
بهارک ولی نیا

سید نورالله نصراللهی
مربی علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Noorollah Nasrollahi
Instructor, Information science and knowledge
University of Birjand
Specialist: Information Science and Knowledge
ویراستار انگلیسی
رادان انگلیش ادیت

مدیر اجرایی
مهین زرنگ
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Mahin Zerang

Specialist: Persian the literature
مدیرداخلی
محمود رمضانی
محمود رمضانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۷