درباره نشریه
ISSN:
1735-8663
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی) (معاونت فرهنگی)
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
سردبیر:
دکتر نوذر شفیعی
مدیر اجرایی:
عزیز شاه محمدی
مدیرداخلی:
مرضیه ابوذری لطف
تلفن:
021-47351420
021-47351402
دورنگار:
021-47351420
021-47351402
سایت اختصاصی:
icsq.journals.iau.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال ، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی. بلوک 1. طبقه 4
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/30
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Associate Professor, Faculty of Islamic Education and Thought, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر نوذر شفیعی
استادیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nozar Shafiee
Assistant Professor, University of Isfahan
Specialist: International Relations
هیات تحریریه
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر تقی ترابی
دانشیار واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Taghi Torabi
Associate Professor, science and research unite, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economy
دکتر علی ساعی
دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali saie
Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
دکتر محمود سریع القلم
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mahmood Sariolghalam
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر نوذر شفیعی
استادیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nozar Shafiee
Assistant Professor, University of Isfahan
Specialist: International Relations
دکتر حمید عبداللهیان
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر محمدمهدی مظاهری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه، مدیریت فرهنگی
Mohammad Mahdi Mazaheri
Assistant Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: cultural management
حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor, Department of Political Science and International Relation, Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
دکتر سیدمحمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor, science and research unite, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor, science and research unite, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
ویراستارفارسی
دکتر نوذر شفیعی
استادیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nozar Shafiee
Assistant Professor, University of Isfahan
Specialist: International Relations
ویراستار انگلیسی
دکتر رحمت حاجی مینه
استادیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Rahmat Haji mineh
Assistant Professor,
Specialist: International Relations
مدیر اجرایی
عزیز شاه محمدی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Aziz Shahmohammadi
Specialist: political science
مدیرداخلی
مرضیه ابوذری لطف
رشته تخصصی: علوم سیاسی
marzieh Abouzari lotf
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۶