درباره نشریه
ISSN:
2538_5240
eISSN:
2783-3216
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا جمشیدیها
سردبیر:
دکتر حمید پارسانیا
جانشین سردبیر:
دکتر غلامرضا جمشیدیها
مدیر اجرایی:
دکتر اعظم آهنگر سله بنی
مدیرداخلی:
دکتر مریم حسین یزدی
تلفن:
021-88025917
سایت اختصاصی:
jstmt.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
تلفن همراه:
09108159679
صندوق پستی:
773-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/30
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
جانشین سردبیر
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
تقی آزاد ارمکی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی
University of Maryland
Taghi Azadarmaki
Professor, Social Science Faculty, University of Tehran, Sociology Department
University of Maryland
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
محمود تقی زاده داوری

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Mahmoud Taghizadeh Davari

Allameh Tabataba'i University
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
مدیر اجرایی
دکتر اعظم آهنگر سله بنی
دکتر اعظم آهنگر سله بنی

مدیرداخلی
دکتر مریم حسین یزدی

Maryam Hosein Yazdi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸