درباره نشریه
ISSN:
2538_5240
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا غفاری
سردبیر:
دکتر غلامرضا جمشیدیها
دبیراجرایی:
دکتر مریم حسین یزدی
تلفن:
021-88025917
سایت اختصاصی:
jstmt.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
تلفن همراه:
09108159679
صندوق پستی:
773-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/30
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
سردبیر
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی آزادارمکی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Azad Armaki
Professor
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر غلامعباس توسلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
gholam Abbas Tavassoli
Professor
University of Tehran
دکتر محمد زاهدی اصل
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مددکاری و خدمات اجتماعی
Mohammad Zahediasl
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Work and social services
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر محمود تقی زاده داوری
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین
Mahmood Taqizadeh Davari
Associate Professor
University of Qom
Specialist: The Sociology of Religion
دکتر سعید زاهدزاهدانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeid Zahed Zahedani
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر علی اکبر علیخانی
دانشیار دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی ، مطالعات منطقه ای
Ali Akbar Alikhani
Associate Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: political science, Regional Studies
دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دبیراجرایی
دکتر مریم حسین یزدی

Maryam Hosein Yazdi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲